Site logo

03 M'normh Hoz

7LW3 Haawaa m’normh hoz
Tin Deic Douh 3:1-19 Mienh Maiv Muangx Waac
Maiv hiuv Ging-sou haih hungh heic zuqc ndouv.Download

05 NT Jiu Tong Doic

Fienx: Doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic
Nzung: Taiv-deic, Jau-Zei caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux
Ging-Sou: 2 Ko^li^to 6:3-10 Baulo Nyei Naanc ZinghDownload

01 NT Jiu Tong Doic

Ging-Sou: 1 Ko^li^to 13:8-13 Hnamv Yietc Liuz Yiem
Nzung: Oix zuqc korh lienh mienh, Longc nzengc hnyouv hnamv, Hnamv mienh, Laanh hnamv laanh.Download

02 NT Jiu Tong Doic

Nzung-ei: Jau-Zei mienh muoz baaux
Nzung: Jau-Zei, Taiv-deic caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: 1 Ko^li^to 14:1-5 Singx Lingh Nyei zingh NyeicDownload

03 NT Jiu Tong Doic

Jau-Zei mienh muoz: Doqc Ging-Sou, baaux nzung-ei caux zoux zengx-ginx
Nzung: Taiv-deic caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: 1 Ko^li^to 14:6-12 Zingh Nyeic - Gorngv Ganh Nyungc WaacDownload

04 NT Jiu Tong Doic

Jau-Zei mienh muoz gorngv waac caux baaux nzung daaih jiu-tong
Nzung: Taiv-deic caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux
Ging-Sou: 1 Ko^li^to 14:13-19 Gorngv Ganh Nyungc Waac – qiemx zuqc daux gaux bun haih bieqc hnyouvDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 1 Zaang

Ging-Sou: Tin Deic Douh 2:18-24
Dorng jaa nyei jauv yiem haaix daaih? Weic haaix diuc sienx Ziouv nyei mienh, maiv haih dorng jaa caux maiv sienx nyei mienh?Download

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 2 Zaang

Ging-Sou; Tin Deic Douh 2:27-28 E^fe^so 2:10
Weic haaix diuc Ziouv liepc dorng-jaa nyei jauv?Download

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 3 Zaang

Ging-Sou: Cong-Mengh Waac 13:24, 3:9
I hmuangv nyei jauv; fu’jueiv, fongc horcDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 4 Zaang

Ging-Sou: Mat^taai 22:37-39 E^fe^so 5:29 Yo^han 13:34-35
Hnangv haaix haih benx Kuv Auv benx Kuv NqouxDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 5 Zaang

Ging-Sou: Maa^laa^ki 2:16 1 Ko^lin^to 7:10-11
Nqoux oix zuqc hnamv auv, auv oix zuqc hnangv haaix mbuoqc nqoux?
Guangc auv guangc nqox se maiv zeiz Tin-Hungh nyei za’eixDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 6 Zaang

Ging-Sou: Lugaa 6:31 1 Ko^lin^to 13:4-7, 7:1-5
Laanh oix zuqc zipv laanhDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 7 Zaang

Ging-Sou: Nzamc Leiz-Latc 6:6-7
Auv-nqoux horpc jiu-tong nyei dorngx – nyaanh, fu’jueivDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 8 Zaang

Ging-Sou: Lugaa 6:31, Gaa^laa^tie 6:7
Fiem-fingx maiv fih hnangv, oix zuqc laanh hoqc hiuv laanhDownload

02 Ging-Sou

7LW2: Ging-Sou
Ging-Sou: Yo^han 20:31, 2 Ti^mo^tai 3:16 Ging-SouDownload

01 Tin-Hungh Zeix Lungh Zeix Ndau

7LW1 Tin-Hungh Zeix Lungh Zeix Ndau
Ging-Sou: Tin Deic Douh 1:1-15 Tin-Hungh Zeix Lungh Zeix NdauDownload

Maaih Lamh Hnamv Dorngx 1

Zunh Douz: FJ: Maaih Lamh Hnamv Dorngx 1
Ging-Sou: Congh-Mengh Waac 23:17-19
Oix zuqc lorz buatc mbuo nyei maaih lamh hnamv dorngx.Download

Maaih Lamh Hnamv Dorngx 2

Zunh Douz: FJ: Maaih Lamh Hnamv Dorngx 2
Ging-Sou: Congh-Mengh Waac 23:17-19
Mbuo oix zuqc maaih lamh hnamv, duqv liuz oix zuqc goux longx.Download

01 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, weic haaix diuc mingh yiem Faac Guoqv 1
Nzung: Jau-Zei mienh muoz, Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:1-9 Maa^naa.Download

02 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic jiu-bang.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, weic haaix diuc mingh yiem Faac Guoqv 2
Nzung: Jau-Zei mienh muoz, Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:10-17 Mien ceuv orv nyanc.Download

03 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, hoqc waac nyei jauv.
Nzung: Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:18-23 Ziouv laengz oix bun orv.Download

04 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, gong nyei jauv.
Nzung: Jau-Zei mienh muoz, Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:24-30 Mienh gox douc Ziouv nyei waac.Download

05 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, hnangv haaix hiuv duqv Ziouv?
Nzung: Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:31-35 Ziouv bun orv.Download

01 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: E^se^te 3-5 Haamaan1; Tin-Hungh goux jienv Ziouv nyei mienh
Nzung: Giduc yienz yieDownload

02 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: E^se^te 6-9 Haamaan2; Tin-Hungh goux jienv Ziouv nyei mienh
Nzung: Yie maaih Ziouv YesuDownload

03 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: Ne^haa^mi 1-3 Ziouv nyei zingh laatc aengx ceix jiez
Nzung: Gaanv jienv mingh aqv, Yie oix ceng ZiouvDownload

04 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: Ne^haa^mi 4-6 Win-wangv zorv ceix zingh laatc nyei gong
Nzung: Yiem weic YesuDownload

05 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: Yopv 1,2,42 Yopv zuqc seix
Nzung: Yie oix bungx hnyouv Ziouv Tin-HunghDownload

Lorz cong-mengh nyei jauv 1

Zunh doz: YF: Lorz cong-mengh nyei jauv 1
Ging-Sou: Congh-Mengh Waac 3:13-35
Tin-Hungh bun daaih nyei cong-mengh se haih ceix maengc weic naaiv oix zuqc lorz cong-mengh.Download

Lorz cong-mengh nyei jauv 2

Zunh doz: YF: Lorz cong-mengh nyei jauv 2
Ging-Sou: Cong-Mengh Waac 3:21, 27-28
Weic haaix diuc oix zuqc goux cong-mengh, yaac oix zuqc hnangv haaix longc cong-mengh.Download

Ceix fiem fingx 1

Zunh doz: YF: Ceix 5 nyungc fiem fingx yiem Giduc mienh nyei maengc 1
Ging-Sou: 1 Ti^mo^tai 4:8
Ndrom muonz doqc Ging-Sou, daux gaux, ei jienv Ziouv nyei waac zoux, jiu-tong caux jiu-bang, maaih hnyouv bun.
Download

Ceix fiem fingx 2

Zunh doz: YF: Ceix 5 nyungc fiem fingx yiem Giduc mienh nyei maengc 2
Ging-Sou: Laauc Yaangh 11 Sing Nzung 76:11
Kaux Ziouv nyei qaqv - dingc hnyouv longc nzengc hnyouv longc nzengc qaqv zoux zengx-ginx.
Download

Benx yietc norm sin 1

Zunh Doz: FJ: Benx yietc norm sin 1
Ging-Sou: Tin Deic Douh 2:23-24, 66-67
Dorng jaa; haaix zanc Ziouv Tin-Hungh funx dorng jaa nyei mienh benx I hmuangv?Download

Benx yietc norm sin 2

Zunh Doz: FJ: Benx yietc norm sin 2
Ging-Sou: Nzamc Leiz-Latc 22:13-19
Dorng jaa; Dorng jaa nyei jauv, haaix nyungc horpc zuqc daaih ndaangc?Download

Aengx gan jiengv Ziouv mingh 1

Zunh Doz: YF: Aengx gan jiengv Ziouv mingh 1
Ging-Sou: Lugaa14:27
Hnangv haaix nor gan Ziouv Yesu, dongh haih tengx lingh wuonh hlo benx domh mienh?Download

Aengx gan jiengv Ziouv mingh 2

Zunh Doz: YF: Aengx gan jiengv Ziouv mingh 2
Ging-Sou: Lugaa14:23 Yohan 8:31-32, 13:34-35
Maaih Ziouv nyei waac, jiu-tong caux jiu-bang, maaih hnyouv fongc horc nyei fim fingx.Download