Site logo
Liepc Wuonv Nyei Gorn-Ndoqv

03 M'normh Hoz

7LW3 Haawaa m’normh hoz
Tin Deic Douh 3:1-19 Mienh Maiv Muangx Waac
Maiv hiuv Ging-sou haih hungh heic zuqc ndouv.Download

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 1 Zaang

Ging-Sou: Tin Deic Douh 2:18-24
Dorng jaa nyei jauv yiem haaix daaih? Weic haaix diuc sienx Ziouv nyei mienh, maiv haih dorng jaa caux maiv sienx nyei mienh?Download

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 2 Zaang

Ging-Sou; Tin Deic Douh 2:27-28 E^fe^so 2:10
Weic haaix diuc Ziouv liepc dorng-jaa nyei jauv?Download

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 3 Zaang

Ging-Sou: Cong-Mengh Waac 13:24, 3:9
I hmuangv nyei jauv; fu’jueiv, fongc horcDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 4 Zaang

Ging-Sou: Mat^taai 22:37-39 E^fe^so 5:29 Yo^han 13:34-35
Hnangv haaix haih benx Kuv Auv benx Kuv NqouxDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 5 Zaang

Ging-Sou: Maa^laa^ki 2:16 1 Ko^lin^to 7:10-11
Nqoux oix zuqc hnamv auv, auv oix zuqc hnangv haaix mbuoqc nqoux?
Guangc auv guangc nqox se maiv zeiz Tin-Hungh nyei za’eixDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 6 Zaang

Ging-Sou: Lugaa 6:31 1 Ko^lin^to 13:4-7, 7:1-5
Laanh oix zuqc zipv laanhDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 7 Zaang

Ging-Sou: Nzamc Leiz-Latc 6:6-7
Auv-nqoux horpc jiu-tong nyei dorngx – nyaanh, fu’jueivDownload

Mbenc Oix Dorng Jaa Nyei Mienh 8 Zaang

Ging-Sou: Lugaa 6:31, Gaa^laa^tie 6:7
Fiem-fingx maiv fih hnangv, oix zuqc laanh hoqc hiuv laanhDownload

02 Ging-Sou

7LW2: Ging-Sou
Ging-Sou: Yo^han 20:31, 2 Ti^mo^tai 3:16 Ging-SouDownload

01 Tin-Hungh Zeix Lungh Zeix Ndau

7LW1 Tin-Hungh Zeix Lungh Zeix Ndau
Ging-Sou: Tin Deic Douh 1:1-15 Tin-Hungh Zeix Lungh Zeix NdauDownload