Site logo
Njaaux Fu’jueiv

01 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: E^se^te 3-5 Haamaan1; Tin-Hungh goux jienv Ziouv nyei mienh
Nzung: Giduc yienz yieDownload

02 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: E^se^te 6-9 Haamaan2; Tin-Hungh goux jienv Ziouv nyei mienh
Nzung: Yie maaih Ziouv YesuDownload

03 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: Ne^haa^mi 1-3 Ziouv nyei zingh laatc aengx ceix jiez
Nzung: Gaanv jienv mingh aqv, Yie oix ceng ZiouvDownload

04 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: Ne^haa^mi 4-6 Win-wangv zorv ceix zingh laatc nyei gong
Nzung: Yiem weic YesuDownload

05 Njaaux Fu’jueiv

Ging-sou: Yopv 1,2,42 Yopv zuqc seix
Nzung: Yie oix bungx hnyouv Ziouv Tin-HunghDownload