Site logo
NT Jiu Tong Doic

05 NT Jiu Tong Doic

Fienx: Doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic
Nzung: Taiv-deic, Jau-Zei caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux
Ging-Sou: 2 Ko^li^to 6:3-10 Baulo Nyei Naanc ZinghDownload

01 NT Jiu Tong Doic

Ging-Sou: 1 Ko^li^to 13:8-13 Hnamv Yietc Liuz Yiem
Nzung: Oix zuqc korh lienh mienh, Longc nzengc hnyouv hnamv, Hnamv mienh, Laanh hnamv laanh.Download

02 NT Jiu Tong Doic

Nzung-ei: Jau-Zei mienh muoz baaux
Nzung: Jau-Zei, Taiv-deic caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: 1 Ko^li^to 14:1-5 Singx Lingh Nyei zingh NyeicDownload

03 NT Jiu Tong Doic

Jau-Zei mienh muoz: Doqc Ging-Sou, baaux nzung-ei caux zoux zengx-ginx
Nzung: Taiv-deic caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: 1 Ko^li^to 14:6-12 Zingh Nyeic - Gorngv Ganh Nyungc WaacDownload

04 NT Jiu Tong Doic

Jau-Zei mienh muoz gorngv waac caux baaux nzung daaih jiu-tong
Nzung: Taiv-deic caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux
Ging-Sou: 1 Ko^li^to 14:13-19 Gorngv Ganh Nyungc Waac – qiemx zuqc daux gaux bun haih bieqc hnyouvDownload