Site logo
OT Jiu Tong Doic

01 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, weic haaix diuc mingh yiem Faac Guoqv 1
Nzung: Jau-Zei mienh muoz, Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:1-9 Maa^naa.Download

02 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic jiu-bang.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, weic haaix diuc mingh yiem Faac Guoqv 2
Nzung: Jau-Zei mienh muoz, Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:10-17 Mien ceuv orv nyanc.Download

03 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, hoqc waac nyei jauv.
Nzung: Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:18-23 Ziouv laengz oix bun orv.Download

04 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, gong nyei jauv.
Nzung: Jau-Zei mienh muoz, Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:24-30 Mienh gox douc Ziouv nyei waac.Download

05 OT Jiu Tong Doic

Fienx: doqc Jau-Zei mienh muoz nyei fienx caux daux gaux weic.
Naaic waac: Faac Guoqv mienh muoz, hnangv haaix hiuv duqv Ziouv?
Nzung: Taiv-deic mienh muoz caux Meiv Guoqv mienh muoz baaux.
Ging-Sou: Saauv Mienh 11:31-35 Ziouv bun orv.Download