Site logo
Zunh Doz

Maaih Lamh Hnamv Dorngx 1

Zunh Douz: FJ: Maaih Lamh Hnamv Dorngx 1
Ging-Sou: Congh-Mengh Waac 23:17-19
Oix zuqc lorz buatc mbuo nyei maaih lamh hnamv dorngx.Download

Maaih Lamh Hnamv Dorngx 2

Zunh Douz: FJ: Maaih Lamh Hnamv Dorngx 2
Ging-Sou: Congh-Mengh Waac 23:17-19
Mbuo oix zuqc maaih lamh hnamv, duqv liuz oix zuqc goux longx.Download

Lorz cong-mengh nyei jauv 1

Zunh doz: YF: Lorz cong-mengh nyei jauv 1
Ging-Sou: Congh-Mengh Waac 3:13-35
Tin-Hungh bun daaih nyei cong-mengh se haih ceix maengc weic naaiv oix zuqc lorz cong-mengh.Download

Lorz cong-mengh nyei jauv 2

Zunh doz: YF: Lorz cong-mengh nyei jauv 2
Ging-Sou: Cong-Mengh Waac 3:21, 27-28
Weic haaix diuc oix zuqc goux cong-mengh, yaac oix zuqc hnangv haaix longc cong-mengh.Download

Ceix fiem fingx 1

Zunh doz: YF: Ceix 5 nyungc fiem fingx yiem Giduc mienh nyei maengc 1
Ging-Sou: 1 Ti^mo^tai 4:8
Ndrom muonz doqc Ging-Sou, daux gaux, ei jienv Ziouv nyei waac zoux, jiu-tong caux jiu-bang, maaih hnyouv bun.
Download

Ceix fiem fingx 2

Zunh doz: YF: Ceix 5 nyungc fiem fingx yiem Giduc mienh nyei maengc 2
Ging-Sou: Laauc Yaangh 11 Sing Nzung 76:11
Kaux Ziouv nyei qaqv - dingc hnyouv longc nzengc hnyouv longc nzengc qaqv zoux zengx-ginx.
Download

Benx yietc norm sin 1

Zunh Doz: FJ: Benx yietc norm sin 1
Ging-Sou: Tin Deic Douh 2:23-24, 66-67
Dorng jaa; haaix zanc Ziouv Tin-Hungh funx dorng jaa nyei mienh benx I hmuangv?Download

Benx yietc norm sin 2

Zunh Doz: FJ: Benx yietc norm sin 2
Ging-Sou: Nzamc Leiz-Latc 22:13-19
Dorng jaa; Dorng jaa nyei jauv, haaix nyungc horpc zuqc daaih ndaangc?Download

Aengx gan jiengv Ziouv mingh 1

Zunh Doz: YF: Aengx gan jiengv Ziouv mingh 1
Ging-Sou: Lugaa14:27
Hnangv haaix nor gan Ziouv Yesu, dongh haih tengx lingh wuonh hlo benx domh mienh?Download

Aengx gan jiengv Ziouv mingh 2

Zunh Doz: YF: Aengx gan jiengv Ziouv mingh 2
Ging-Sou: Lugaa14:23 Yohan 8:31-32, 13:34-35
Maaih Ziouv nyei waac, jiu-tong caux jiu-bang, maaih hnyouv fongc horc nyei fim fingx.Download