Site logo
Jiu-Tong

Jiemh Ziou


Jiemh Ziou
Ih hnoi yie duqv jangx taux TH nyei en camv haic bun yie maaih qanqx five fienx jiu mingh caux FS mbuo jiu-tong doic. Yie duqv haiz FS mbuo gorngv waac yiem gorngv waac faang ga’nyouz daaih hnangv buatc jienv hmien nor. Mv baac mangc yaac maiv buatc Fs mbuo ziex dauh, yie gengh haiz hnyouv mau gau. Yie mbuo yaac haiz maiv maaih noic duqv buatc FS mbuo ziex dauh nyei hmien.
Yie gengh oix tov TH ceix fuqv camv-camv nyei bun Fs mbuo, zoux TH nyei gong nqoi juangv jienv mingh jormc lungh ndiev mingh oc. Laengz zingh Fs mbuo maaih en zingh yaac tov maaih camv jienv faaux bun kuv fienx gormx lungh ndiev mingh. Yie tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo ziex dauh oc.

Yie mienh gox mienh yaac haiz laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv gau. Tin-Hungh yaac maiv guangc yie zuiz-mienh. Tin-Hungh yaac bun qangx yie goiv hnyouv nzuonx daaih gengh haiz maaih baengh orn camv gau. Zinh ndaangc wuov hingv yie maiv gaengh hiuv duqv Tin-Hungh nyei njoux en ndongc naaic longx. Yie maiv hiuv yie mingh zaangc mienv, mingh baaix miu fangx yaac maiv maaih yietc hnoi baengh orn.

Yie oix gorngv taux deix yie nyei zingh ginx waac bun Fs mbuo muangx oc. Yie zinh ndaangc wuov hingh; yie duqv 20 hnyangx yie dorng jaa daaih duqv taux 25 hnyangx. Yie yungz duqv fu’jueiv daaih kungx butv baengc yaac maiv maaih yietc hnoi baengh orn yie yaac haiz jomc gau, fu’jueiv butv baengc yaac lorz maiv duqv jai dungz daaih longc zipv mienv, yaac aengx lorz maiv duqv mienh daaih tengx mbuo mbuonv guqv simv mienv lo haaix.

Yie nyei die-maac nzuonx seix nyei ziangh hoc, yie mingh lorz sai-mienh daaih tengx yie fungx yie nyei domh mienh liuz yie maiv maaih nyaanh gau bun zoux sai nyei mienh, nq’haav ninh zorqv yie nyei bouz niouv mun duqv 3 hnoi maiv haih longx. Yie gengh jangx yie zinh ndaangc wuov hingv ndongc haaix nyei kouv.

Yie yaac gengh maiv hiuv duqv Tin-Hungh nyei en ndongc naaic longx, yie yaac maiv hiuv yie aengx zangc mienv hnangv. Nq’haav yie nyei auv aengx butv baengc duqv 3 hnyangx; maaih hnoi ninh mingh taux mienh muoz doic nyei biauv, ninh buatc ninh mbuo zoux leih baaix yie nyei auv buatc za’gengh longx haic, ninh ziouc gan jienv sienx liuz baengc yaac gengh longx jienv mingh aqv. Yie zungh maiv gaengh sienx, yie aengx sipv mienv yie sipv baac mienv mbenc hnaangx daaih yie nyei auv ninh yaac maiv caux yie nyanc aqv. Nq’haav yie nyei auv mbuox yie gan jienv ninh nor sienx: yie aengx mbuox nyei 4 dauh dorn caux 4 dauh mbuangz cingx daaih sienx Tin-Hungh.
Maaih deix ninh mbuo maiv gaengh guangc duqv in diuv lo haaix, yie tov Fs mbuo tengx daux gaux deix yie nyei fu’jueiv mbuo oc. Aengx tov Fs mbuo tengx yie nyei auv daux gaux oc, ninh nyei buoz mun duqv I hnyangx aqv. Yie yaac laengz zingh Fs mbuo ziex dauh oc tengx yie daux gaux.

Yie aengx maaih I dauh sieqv caux I dauh laannh ninh mbuo maiv gaengh haih sienx Tin-Hungh, yie aengx tov Fs mbuo tengx ninh mbuo daux gaux deix oc. Yie Yie mbuo duqv sienx Tin-Hungh yiem 2003 wuov hnyangx, duqv sienx Tin-Hungh za’gengh maaih baengh orn gau yaac laengz zingh Tin-Hungh camv gau. Yaac laengz zingh Fs mbuo ziex dauh oc.
Yie nyei zingh ginx waac taux naaiv liuz aqv. Yie tov juix naaiv zeiv fienx mingh taux bun Fs mbuo doqc biepc wuov gorngv waac fang bun njiec lungh ndive dauh dauh mienh duqv haiz oc.

Yie se mienh gox mienh duqv 53 hnyangx aqv, se maiv maaih cong-mengh yaac fiev nzangc maiv nangc zien, yie tov Fs mbuo manc manc doqc oc. Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo dauh dauh maaih bengh orn camv jienv faaux oc.
Zipv fienx, Zeuz M’liuz Zanx fun. Za’gengh tov TH ceix fuqv bun Fs mbuo dauh dauh maaih Sienx Lingh yiem buangv hnyouv oc.

Mbuaax


Mbuaax
Yie se Canh zeiv mienh yiem naaiv Jauh Zei Guoqv, yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun yie maih ziangh hoc a’hneiv fiev fienx caux finh saeng mbuo jiu-tong doic oc. Finh saeng mbuo dauh dauh yiem longx nyei fai? Se gorngv longx nyei nor laengz zingh Ziouv camv haic. Yie mbuo yiem naaiv se longx nyei oc. yie gengh laengz zingh haic finh saeng mbuo gorngv Ziouv nyei leiz cuotv dienx taaih gengh haiz orn duqv yie mbuo nyei hnyouv camv haic. Yie yaac hnamv haic fin- saeng mbuo oix buangh yaac maiv haih buangh, tov Ziouv ceix fuqv ceix congh mengh bun finh saeng mbuo dauh dauh zoux Ziouv nyei gong nqoi jienv faaux oc.

Yie aengx gorngv deix zengx-ginx waac bun mienh muoz doic muangz oc. Dongh zinh ndaangc yie maiv gaengh sienx Ziouv wuov zanc, zuqc saa-daan hoic yie kouv haic maiv lamh kaux dorngx, kungx zoux mienv nyei nouh yaac maiv gaux doh doh naanc naanc saauv maiv jiex.  Mv baac laengz zingh Ziouv Tin-Hungh nyei hnamv bun yie cuotv njang daaih. Yiem 1998 wuov hnyangx duqv sienx Ziouv daaih, gengh haiz longx haic.

Mv baac nqa’haav zuqc hungh jaa nyauv maiv haih sienx, yie ziangh naaic hnyouv namx maiv zoux leih baaix. Yaac aengx zuqc saa-daan daaih hoic, yie aengx gauh kouv zinh ndaangc wuov hingv. Yie duqv benx norm baengc se butv ndin maiv hiuv haaix nyungc, kungx oix zorng mienh hnangv. Hnoi hnoi nanv nzuqc tiux gan laangz horngc mingh lorz daix mienh daix auv jueiv hnangv.  Auv jueiv caux laangz mienh gamh nziex haic, nzauh hei yie daix  auv jueiv yaac cingv domh saih ong daaih zoux sai sipv mienv. Zorqv yie nyei jae dungz yungh daix njaang nzengc maiv gaux aengx gaav muoz-doic nyei daaih longc sipv mienv yaac maiv longx.

Laengz  zingh haic Ziouv Tin-Hungh dorh yie nyei domh naauz daaih buatc yie hnangv naaic butv, ziouc dorh yie mingh wuov leih baaix dorngh heuc jiu-baang mienh gox daux gaux tov Tin-Hungh tengx I buo nzunc, liuz yie nyei baengc ziangh naaic longx mi’aqv. Naaiv norm nyei leih baaix dorngh se yiem go nyei, se benx ganh norm mungv. Nqa’haav yie nyei baengc longx liuz yie aengx suiv biauv mingh bieqc, naaiv norm jiu-baang se maaih yietc hnoi jauv.


Yie duqv Ziouv tengx jiex daaih gengh haiz maaih baengh orn camv,  mv baac yie aengx hnyouv ngaengc maiv muangx Ziouv nyei waac. Dingh gong hnoi yie mingh weitv wuomh zuonx, zuqc domh mbaengx baang njiec daaih borqv yie nyei m’nqorngv huv, yie king njiec ndau mingh maiv hiuv mienh. Nyie daaih yie aengx maaih div dien qiex hnangv, yie ziouc manc manc nyorng nzuonx taux biauv, haiz m’sieqv dorn gorngv mbuox yie ninh gorngv, meih zoux dorngc dingh gong hnoi cingx daaih zuqc Ziouv dingc zuiz lorqc.


Yie hnamv daaih gengh zien nyei, tov mbuo mienh muoz doic maiv dungz zoux dorngc dingh gong hnoi hnangv yie oc. Zoux liuz yie yiem maiv dingc aengx biaux mingh ganh norm mungv yiem gau duqv yietc hnyangx, aengx zuqc saadaan hnoic yie nyei fuqc jueiv daic mingh, hnamv zuqc gengh haiz nzauh haic.


Ih zanc yie daaih taux naaiv norm siang-mungv, dorn jueiv yaac daic mingh biauv yaac jomc hnyangx donx maiv maaih nyanc. Mv baac ndongh haaix yie yaac maiv ngopv Ziouv yaac maiv guangc Ziouv, tov finh saeng mbuo daux gaux weic deix yie oc.


Yie fiev njiec mbuoqc naaiv hnangv, yie maiv duqv hoqc sou, nzaangc maiv gaux tov finh saeng manc manc doqc oc. Tov Ziouv ceix fuqv ceix congh mengh ceix baengh orn bun fin-saeng mbuo dauh dauh maaaih qaqv zoux Ziouv nyei gong oc, haaix zanc finh saeng zipv duqv gunv doqc cuotv dienx taaih oc.

Zeuz


Zeuz
Yie laengz zingh haic Tin-Hungh bun yie maaih ziangh hoc five fienx caux meih mbuo dauh dauh Fs jiu-tong yiem naaiv zeiv fienx oc. Fs mbuo dauh dauh yiem naaic bung yaac maaih baengh orn nyei fai? FS aac, mbuo yiem leih go gau laanh maiv duqv buatc laanh nyei hmien, mv baac yie haih duqv haiz Fs mbuo nyei waac yiem yie nyei Dienx Taaih yietc hnoi 2 nzunc. Fs mbuo yaac duqv buatc yie nyei waac yiem naaiv zeiv fienx, Fs aac, maiv gunv mbuo yiem leih go haic nyei mbuo nyei waac haih jiu-tong duqv naaiv se Tin-Hungh dorh jauv mbuo aqv, za’gengh laengz zingh Tin-Hungh camv haic!

Fs aac, yie haiz yiem naaiv nyei mienh ninh mbuo mingh mungv buangh liuz Fs mbuo nzuonx daaih haiz ninh mbuo gorngv, Fs mbuo a’lamh deix maiv gorngv waac cuotv Deinx Taaih aqv. Yie yaac maiv hiuv duqv za’gengh maaih hnangv naaiv nyei fai maiv maaih. Se gorngv Fs mbuo maiv gorngv waac cuotv DT aqv nor, yie zien-zien haiz korh fiqv haic nyei, yie ndorm muonz zuov jienv koi muangx haiz Fs mbuo zunh Tin-Hungh nyei doz cuotv DT yaac haiz njaaux yie kuinx orn duqv yie nyei hnyouv camv haic. Se gorngv haaix hnoi koi daaih yaac maiv nzang muangx maiv haiz gengh haiz korh fiqv haic nyei!

Fs aac, yie maaih ziex nyungc oix naaic meih mbuo weic zuqc yie maiv bieqc hnyouv, yie oix naaic taux fongc nyei jauv. Biauv zong meih yaac maiv buangv hnyouv fongc horc, yie ganh yaac haiz oix maaih hnyouv fongc horc bun Tin-Hungh, mv baac yie yaac gox aqv maiv zeiz yie zangv jaa dingh se fu’jueiv zangv. Se gorngv yie ganh yungz sic jeiv jae maaic, zieqc gouv nyei yietc gouv bun nzuonx Tin-Hungh hnangv naaiv zoux horpc fai maiv horpc to Gueih Wueih Fs dau cuotv dienx taaih bun yie hiuv duqv oc. Aengx caux mbuo zuangx nyei nyungc-nyungc lai meiv gaeng zuangx dorh mingh maaic benx zinh nyaanh daaih zorqv cuotv zieqc gouv yietc gouv fongc horc Tin-Hungh taux Leih baaix hnoi fongc horc aqc fai oix zuqc siou jienv drong yietc hnyangx cingx daaih zoux nduqc nzunc fongc horc yie gengh maiv mengh baeqc naaiv norm dorngx tov Gueih Weih Fs dau cuotv dienx taaih oc.

Yie oix naaic ziex yiemc Ging-sou yiem; Matv^taai 5:25-26, 6:5-6, 10:23-25, 13:51-52, 18:18-20 Lugaa 12:57-59, 17:31 Lomaa 10:6-8 1Ko^lin^to 12:1-10

Yie mbuo hiuv duqv lorz buatc sienx Tin-Hungh se yiem 1998 seinx daaih, mv baac yie mbuo nyei laangz dongh ninh mbuo maiv sienx Tin-Hungh wuov deix mienh caux hungh jaa ninh mbuo yaac maiv a’hneiv bun yie mbuo sienx Tin-Hungh. Hnangv haaix mv baac yie mbuo corc se bingx jienv sienx maiv guangc taux hnyangx 2003 hungh jaa ziouc heuc dauh dauh dorh leih baaix wuov dauh mingh naaic waac, hungh jaa hatc jienv gorngv maiv bun haaix dauh sienx Tin-Hungh aqv. Ninh haiz hungh jaa nyauv haic ninh ziouc guangc jienv yie mbuo beaux mingh ganh norm deic bung yiem mi’aqv. Mv baac yie mbuo corc se maaih ziex dauh yiem naaiv bingx jienv sienx, taux zoux leih baaix yaac maiv maaih mienh dorh leih baaix aqv.

Yiem 2005 wuov hnyangx 4 hlaax, hungh jaa koi wuic yie yaac mingh. Hungh jaa caux zuangx mienh gorngv taux, maiv bun mienh sienx Tin-Hungh, yie ziouc dau hungh jaa. Gorngv sienx Tin-Hungh nyei jauv bun hungh jaa caux zuangx mienh muangx.

Ninh mbuo ziouc daaih yie nyei biauv zorqv nzengc yie nyei sou aengx dorh yie mingh naaic waac, nzuonx daaih dongh sienx Tin-Hungh wuov deix mienh yietc zungv hnyouv naamx nzengc aqv, nqemh yie oix gorngv sienx Tin-Hungh nyei jauv bun hungh jaa muangx, ih zanc hungh jaa la’nyauv mbuo sienx Tin-Hungh nyei mienh aqv.

Yie ziouc haiz hnyouv maiv henh yietc deix, gengh haiz nzauh haic. Yie hnamv daaih se gorngv yie ziangh jienv nor hungh jaa haih zoux hoic sienx Tin-Hungh nyei mienh, se gorngv yie daic mi’aqv nor naaiv deix sic sung aqv, maiv hoic sienx Tin-Hungh nyei mienh aqv. Yie haiz hnyouv huaang haiz maiv fungc zoux yie ziouc mingh gaeqv ndie daaih nyanc yie nyei m’janc yaac maiv bun yie nyanc mv baac yie corc ngaengc jienv nyanc.

Dongh naaic hnoi yie nyanc 2 nzunc ndie yaac maiv daic nyanc liuz kungx haiz muangv muangv deix hnangv yaac maiv daic. Fs ih zanc yie jangx taux Tin-Hungh gengh bun yie nyei qiex dangx mv baac yie nyanc ndie hoic yie ganh. Ih zanc yie jangx taux zoux dorngc Tin-Hungh aqv. Maiv hiuv duqv yiem naaiv mingh nq’haaiv wuov douc yie aengx duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei fai maiv duqv gengh haiz nzauh haic guaax jienv yie nyei hnyouv. Tov Gueih Wueih Fs dau cuotv Dienx Taaih bun yie hiuv oc.

Yie mbuo nyei jiu-bang mienh zoqc maiv gaux zoux gong, nzunc baav jiu-bang heuc yie daux gaux fai doqc Ging-sou caux fongc horc nyaanh, ninh mbuo yaac bun yie goux maiv hiuv duqv yie zoux liuz naaiv deix sic yie horpqc zuqc zoux naaiv deix gong nyei fai maiv horpc , tov FS gorngv cuotv Dienx Taaih caux yie nyanc duqv Singx hnaangx nyei fai?

Laengz zingh Tin-Hungh, nq’haav hungh jaa yaac maiv zoux haaix nyungc hoic yie mbuo. Yie five naaic nyei waac se nzengc mbuoqc naaiv aqv. Yie nyei biauv maaih 6 laanh mienh, yie duqv 60 hnyangx, yie nyei m’jangc yaac maiv gaengh guangc duqv in diuv. Tov Fs mbuo dauh dauh jangx jienv daux gaux weic yie nyei m’jangc dorn caux yie mbuo nyei jiu-bang oc.

Fs aac, meih mbuo haaix zanc zipv duqv naaiv zeiv fienx, tov doqc cuotv Dienx taaih oc. Fiev ndotv nzangc tov Fs mbuo manc manc mangc oc. Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo yietc zuangx maaih qaqv zoux Ziouv nyei gong mingh gormx lungh ndiev Aa men.

FS aac, meih mbuo ndorm muonz gorngv Ziouv nyei kuv fienx cuotv Dienx Taaih, gengh tengx duqv yie mbuo camv haic, mv baac yie mbuo maiv maaih haaix nyungc wuih nzuonx bun Fs mbuo, yie juix deix zinh nyeic bun FS mbuo zoux Dienx Taaih nyei gong se yietc jiouc (1,000,000 nd) Se gorngv FS mbuo zipv duqv yie nyei zingh nyeic nor yaac gorngv bun yie hiuv oc.


Saan


Saan
Laengz zingh Tin-Hungh nyei en bun yie Saan maaih ziangh hoc five fienx caux Fs mbuo jiu-tong doic. Laengz zingh zien hnamv nyei Tin-Hungh yaac aengx maaih hnyouv ndaauv aengx fungx Ninh ganh nyei ndoqc dorn njiec daaih yienx yie yangh jauv.

Yie duqv 16 hnyangx, yie duqv sienx Tin-Hungh yiem 2008 wuov hnyangx. Yie oix caux mienh lunx jiu-tong doic yiem naaiv oc. Meih mbuo yietc zungv yiem longx nyei fai? Yie yaac yiem longx nyei mv baac biauv hmuangv doic maiv maaih horpc fiem horpc eix, tov mienh lunx jiu-bang tengx yie daux gaux deix oc.

Yie ganh yaac maiv maaih congh-mengh yaac maiv mengh baeqc Ging-sou nyei leiz, tov Fs mbuo tengx yie daux gaux weic jiu-bang yaac weic yie oc. Yie ganh benx dauh mienh waaic mienh yaac maiv hiuv haaix nyungc , mv baac Tin-Hungh maiv nqemx yie yaac bun yie hiuv Kuv fienx daaih. Yie tov meih mbuo haaix dauh duqv zipv Tin-Hungh nyei Kuv fienx daaih nor, tov maiv dungx guangc Tin-Hungh mv baac kungx sienx longx hnangv oc.

Yie ganh zinh ndaangc wuov zanc koqv haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx, mv baac hungh jaa yaac zorqc yie nyei die maac mingh zoux doqc ziex laic lauh, yie mbuo fu’jueiv yaac maiv gaengh hiuv haaix nyungc liuz yie mbuo yuoqc yie mbuo nyei doic mingh wuonv lomc bingx jienv daux gaux, zoux gau za’gengh buatc hungh jaa bung die-maac mbuo nzuonx daaih.

Yie za’gengh duqv buatc Ziouv Tin-Hungh nyei njang-laangc ziux njiec yie mbuo nyei hmuangv doic caux jiu-bang yietc zungv maaih Tin-Hungh nyei hnamv liouc njiec taux yietc zung lungh ndiev mienh.

Ih zanc yie oix gorngv taux mienh lunx mienh yietc zungv, se gorngv maaih nziaauc sieqv nziaauc dorh nyei jauv, hnangv mbuo haaix dauh maaih hnyouv hnamv Tin-Hungh nor, oix guangc nqoi naaiv deix sic aqv. Mbuo yiem naaiv lungh ndiev haaix zanc zungv maaih dorng jaa nyei. Maiv zeiz gorngv mbuo maiv dorng jaa mbuo yietc laanh mienh zung maaih nzunc drong jaa nyei. Mv baac mbuo mouz laanh mienh zungv oix zuqc muangx Tin-Hungh nyei waac yaac ei jienv Tin-Hungh nyei waac zoux, zoux horpc Tin-Hungh!

Yie a’hneiv duqv caux mieh mbuo lungh ndiev mienh muoz jiu-tong doic, Aa men. Tov Tin-Hungh ceix fuqv ceix baengh orn bun FS mbuo dauh dauh oc, yaac caux mienh lunx mienh yiem naaiv lungh ndiev oc. Tov Tin-Hungh nyei hnamv beu jienv FS mbuo nyei maengc oc.


Fuqc Yauz


Fuqc Yauz

Yie laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv, ih hnoi yie jangx taux finh saeng mbuo ziouc fiev naaiv zeiv fienx jiu-tong doic. Tov naaic gaax finh saeng mbuo dauh dauh yiem longx nyei fai? Yie mbuo naaiv bung se laengz zingh Tin-Hungh se yiem longx nyei oc.

Yie mbuo ndorm muonz maiv haih duqv buatc finh saeng mbuo, mv baac a’hneiv koi dienx taaih muangx finh saeng mbuo, taan Tin-Hungh nyei njoux en tengx mbuo lungh ndiev maanc mienh. Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh caux finh saeng camv, buatc tin-Hungh ceix zingh nyeic bun finh saeng mbuo gengh maaih Tin-Hungh nyei banh zeic zoux Tin-Hungh nyei gong tengx mbuo Iu-mienh ziangh maengc gorn. Tov Tin-Hungh ceix zingh nyeic bun fin-saeng mbuo maaih qaqv zoux Tin-Hungh nyei gong camv faaux oc. yie mbuo maaih ziex nyungc oix hiuv mv baac maiv gaengh mengh baeqc.

Yie sienx Tin-Hungh daaih wuov zanc, yaac maiv gaengh hiuv duqv haaix nyungc. Mv baac buatc Tin-Hungh maaih qaqv haic, Tin-Hungh gengh nernh jiex nyei Ziouv maanc mienh cingx kaux duqv wuonv haic, yie mbuo laengz zingh finh saeng dorh Tin-Hungh nyei kuv fienx daaih zunh taux bun yie mbuo dorh yietv jienv mba’nziu gengh haiz longx haic.

Coqv sienx guangc mienv liuz zuqc Janx zoux doqc heuc yie mbuo zorqv mienv daaih zaangc cingx maiv zuqc baatc, mv baac yie mbuo maiv laengz zaangc mienv yie mbuo duqc sienx daaih ziangh daic zungv sienx hnangv.

Zanh Wuonh


Zanh Wuonh

Jangx haic fin-saeng yietc zungv dauh dauh. Iu-mienh bun nzaanx doic yiem, mv baac Ging-sou laengz jienv waac gorngv, mbuo juangc ndutc dauh Ziouv sienx yaac juangc ndutc dauh Singx Lingh yaac juangc zoux nyungc gong zoux hnangv oc.

Yie sienx gorngv, maaih hnoi mbuo lomh nzioh duqv mingh taux wuov Tin-dorngh juangc jienv yiem, Ziouv nyei nza’hmien yaac yietc liuz maiv duqv bun nqoi doic, naaiv gengh zien nyei oc.Yie gengh laengz zingh haic fin-saeng mbuo dorh Ziouv nyei Kuv finex daaih njaaux yie mbuo. Yie mbuo cing hiuv sienx Ziouv daaih. Tov Ziouv ceix fuqv bun fin-saeng mbuo

Tov fin-saeng porv mengh taux naaiv deix jauv oc.
-Maaih deix taux dingh gong hnoi yaac maiv hoqc Ging-sou. Heuc ninh mbuo hoqc yiem Leih baaix faam wuov horpc nyei fai?
-Mieh gox mienh maiv yiem, borng buoz mienh haih dorh nyanc Singx hnyaangx duqv nyei fai?

Yie mbuo maiv maaih haaix nyungc bun Fs mbuo cuotv liuz daux gaux weic Tin-Hungh haih tengx duqv Fs mbuo nyei oc.

Tov daux gaux weic:
-Nzuah heix, borngz maiv hingh ganh nyei aapv eix.
-Sinex fiem mau, maiv haih zoux duqv Ziouv nyei gong.
-Jiu-bang maaih 23 houv, liemh fu’jueiv maaih 141 jiex wuom nyei leiz .

Tov Fs mbuo maiv dungx la’kutv aengx dorh kuv fienx daaih njaaux yie mbuo oc.

Yunh Luangh


Yunh Luangh

Laengz zingh Tinh-Hungh.

Hnamv haic nyei gorx-youz aac. Ih hnoi yie laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv haic, yie duqv five fienx caux dauh dauh Fs mbuo jiu-tong oc. Naaic taux fin-sang mbuo hmuangv doic dauh dauh se maaih baengh orn nyei fai? Mbuo lomh nzioh duqv Tin-Hungh nyei en goux jienv mbuo yaac maaih baengh orn nyei oc.

Yie yiem 2005 wuov hnyangx duqv Ziouv Tin-Hungh zuoqc yie nzuonx daaih, yie gengh a’hneiv haic.

Ih zanc yie mbuo haaix nyungc yaac maiv hiuv , yie tov Fs mbuo daux gaux weic deix yie mbuo hmuangv doic. Yie nyei maa caux Dae yaac maiv gaengh hiuv duqv Ging-sou camv caux yietc zuangx jiu-bang doic yaac maiv maaih hnyouv mbuoqc zangc Tin-Hungh.

Ly


Ly

Yie mbuo yiem naaiv bung yaac yiem longx. Haaix zanc yaac jangx taux fin-saeng mbuo camv nyei, yaac zanc-zanc daux gaux weic fin-saeng mbuo zoux nyei gong bun maaih gaux qaqv bun fienx cuotv dienx taaih oc.

Yie mbuo ndorm zinh nziouv hmuangx koi dienx taaih kungx haiz fin-saeng mbuo nyei qiex hnangv. Ih hnoi yie tov fiev fienx mingh jiu-tong caux fin-saeng mbuo, tov fin-saeng mbuo daux gaux weic naaiv bung deix oc.

Yie mbuo yiem naaiv Jau-zei guoqv sienx Ziouv daaih camv-hnyangx daaih yaac maiv mengh baeqc Ziouv nyei leiz maiv haih hlo yiem Tin-Hungh, kungx nzuih nyiemc sienx hnangv yaac maiv haih goiv yienc.

Tov naaic:
Yiem naaiv nyei jiu-bang njaaux gorngv, sienx Ziouv yaac maiv dungx sienx duqv hngongx haic, sienx muonc haic gamh-nziex maiv maaih haaix dauh longc, da’faanh sienx mingh zoux leih baaix gaux aqv.

Yiem naaic daaih maaih deix sieqv-dorn houh saeng ziouc ei jienv naaiv dauh Fs njaaux nyei waac, ziouc dorh ninh mbuo nyei sin mingh zoux waaic sic. Aengx maaih deix duqv jiex wuom nyei leiz mv daaih mingh nziaauc sieqv nziaauc dorn, jiu-bang yaac tengx ninh mbuo gapv huon naaiv horpc nyei fai?

Zoux jiu-bang mienh gox donv sic nyei ziangh hoc, heuc jiu-bang mienh mingh maaiz diuv daaih bun maiv sienx nyei mienh hopv horpc nyei fai?

Zoux jiu-bang nyei mienh gox njaaux nqox mborqv auv naaiv horpc nyei fai? Se auv maiv hiuv sienx weic maiv longc hnyouv dorh.

I muoz ganh longc dorc zoux auv zoux nqox horpc nyei fai?

Se gorngv nqox maiv haih sienx Ziouv, auv oix zuqc dorh nqox yaac yuoqc ninh daaih sienx Ziouv, maaih deix jiu-bang mienh gox gorngv, naaiv se dorngc leiz aqv. Se gorngv haaix dauh m’sieqv dorn dorh ganh nyei nqox daaih buoqc zangc zoux leiz baaix, naaiv se dorngc leiz. Weic zuqc m’sieqc dorn maiv maaih leiz dorh m’jangc dorn mingh zoux leiz baaix, kungx nqox horpc zuqc dorh auv mingh sienx Ziouv hnangv. Se gorngv m’sieqv dorn dorh nqox mingh sienx Ziouv, se auv zoux m’nqorngv se maiv mbuoqc nqox gunv.

Yie mbuo maiv zeiz dongh hnyouv daaih nyauv Fs mbuo, weic zuqc yie mbuo oix hiuv, yie mbuo cing daaih naaic taux fin-saeng mbuo, weic oix fin-saeng mbuo porv mengh cuotv dienx taaih bun yie mbuo hiuv oc.

Tov Ziouv caux fin-saeng mbuo yiem.