Site logo
Laengz Zingh

Yunh ZanxA’hneiv fiev fienx jiu-tong caux ziex dauh fin-saeng. Yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun fin-saeng mbuo maaih hnyouv, fungx meih mbuo nyei maengc bun Ziouv Tin-Hungh longc weic Ninh nyei gong. Gengh laengz zingh maiv haih nzengc meih mbuo zoux nyei gong, maaih deix zunh doz maaih deix baaux nzung.

Yie laengz zingh fin-saeng ziex dauh maaih hnyouv zoux naaiv norm Dienx Taaih nyei gong, gengh haih tengx duqv yie mbuo camv haic. Maaih ziex norm dorngx yie gengh haiz tengx duqv yie mbienc haic, maaih deix zunh doz nyei jauv, bun yie haih zuotc jienv yiem naaic daaih haih tengx yie haih maaih aqv zunh doz yiem Jiu-bang.

Yie kungx haiz oix maaih laengz zingh nyei waac maiv haih nzengc weic fin-saeng mbuo. Tov Tin-Hungh ceix qaqv, congh mengh, ceix baengh orn bun fin-saeng mbuo ziex dauh zoux jienv gong camv jienv faaux.

Zien hnamv yiem Ziouv Yesu.
Yunh Zanx


M’Laai


M’Laai

Yie laengz zingh Tin-Hungh, yie duqv haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx yie a’hneiv haic. Yie duqv sienx daaih Ziouv tengx jienv yie maaih baengh orn liuz nq’haav yie buangh zuqc naanc zingh nyei jauv.

Yie nyei fu’jueiv butv baengc daaih zorc yaac maiv longx yaac ndortv mingh yie zungv nzauh nyei. Mv baac yie daux gaux liuz Tin-Hungh tengx jienv yie. Nq’haav yie ganh mingh wuov lomc yie nyei m’zingh mangc maiv buatc jauv. Yie daux gaux liuz Tin-Hungh tengx yie liemh zeih mangc duqv buatc daaih. Yie cingz nzuonx duqv biauv.

Yie gengh laengz zingh Tin-Hungh tengx jienv yie maaih baengh orn. Zinh ndaangc yie maiv gaengh hiuv sienx Ziouv wuov zanc yie benx yietc dauh guh hanh nyei mienh.

Yie fiev njiec mbuoqc naaiv haaix deix maiv horpc tov Tin-Hungh guangc zuiz bun yie.

Yaangh


Yaangh

Yie gengh a’hneiv longx hnyouv duqv caux FS mbuo jiu-tong doic yiem naaiv fienx. Gengh laengz zingh Tin-Hungh beu jienv mbuo ziex bung Iu-mienh. Jangx zuqc mbuo maiv maaih ganh nyei deic bung Tin-Hungh ganh ziux gox jienv mbuo yietc laanh yiem yietc norm guoqv yietc norm deic bung, mv baac Tin-Hungh maiv la’kutv mbuo.

Loz hnoi mbuo ndortv naanc baaux deic bung faatv nzaanx ziex bung lungh ndiev. Tin-Hungh bun Fs mbuo duqv zipv Kuv fienx liuz Fs mbuo aengx zunh Kuv fienx cuotv Dienx Taaih. Ziouc bun yie mbuo yiem naaiv bung yaac duqv caux jienv Fs mbuo sienx Ziouv Tin-Hungh.

Gengh laengz zingh haic Ziouv, bun Iu-mienh duqv zipv Ziouv nyei Kuv fienx aengx duqv lorz buatc mbuo Iu-mienh doic. Maiv daan duqv koi Dienx Taaih muangx hnangv yaac duqv FS mbuo daaih naaiv bung njaaux yie mbuo. Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun mbuo hnangv naaiv, haiz longx hnyouv gau.

Yie tov Tin-Hungh aengx bun Fs mbuo maaih qaqv zoux Dienx Taaih nyei gong camv jienv faaux, yaac aengx haih maaih qangx daaih njaaux yie mbuo oc.