Site logo
Naaic Ging-Sou

Zeuz


Zeuz
Yie laengz zingh haic Tin-Hungh bun yie maaih ziangh hoc five fienx caux meih mbuo dauh dauh Fs jiu-tong yiem naaiv zeiv fienx oc. Fs mbuo dauh dauh yiem naaic bung yaac maaih baengh orn nyei fai? FS aac, mbuo yiem leih go gau laanh maiv duqv buatc laanh nyei hmien, mv baac yie haih duqv haiz Fs mbuo nyei waac yiem yie nyei Dienx Taaih yietc hnoi 2 nzunc. Fs mbuo yaac duqv buatc yie nyei waac yiem naaiv zeiv fienx, Fs aac, maiv gunv mbuo yiem leih go haic nyei mbuo nyei waac haih jiu-tong duqv naaiv se Tin-Hungh dorh jauv mbuo aqv, za’gengh laengz zingh Tin-Hungh camv haic!

Fs aac, yie haiz yiem naaiv nyei mienh ninh mbuo mingh mungv buangh liuz Fs mbuo nzuonx daaih haiz ninh mbuo gorngv, Fs mbuo a’lamh deix maiv gorngv waac cuotv Deinx Taaih aqv. Yie yaac maiv hiuv duqv za’gengh maaih hnangv naaiv nyei fai maiv maaih. Se gorngv Fs mbuo maiv gorngv waac cuotv DT aqv nor, yie zien-zien haiz korh fiqv haic nyei, yie ndorm muonz zuov jienv koi muangx haiz Fs mbuo zunh Tin-Hungh nyei doz cuotv DT yaac haiz njaaux yie kuinx orn duqv yie nyei hnyouv camv haic. Se gorngv haaix hnoi koi daaih yaac maiv nzang muangx maiv haiz gengh haiz korh fiqv haic nyei!

Fs aac, yie maaih ziex nyungc oix naaic meih mbuo weic zuqc yie maiv bieqc hnyouv, yie oix naaic taux fongc nyei jauv. Biauv zong meih yaac maiv buangv hnyouv fongc horc, yie ganh yaac haiz oix maaih hnyouv fongc horc bun Tin-Hungh, mv baac yie yaac gox aqv maiv zeiz yie zangv jaa dingh se fu’jueiv zangv. Se gorngv yie ganh yungz sic jeiv jae maaic, zieqc gouv nyei yietc gouv bun nzuonx Tin-Hungh hnangv naaiv zoux horpc fai maiv horpc to Gueih Wueih Fs dau cuotv dienx taaih bun yie hiuv duqv oc. Aengx caux mbuo zuangx nyei nyungc-nyungc lai meiv gaeng zuangx dorh mingh maaic benx zinh nyaanh daaih zorqv cuotv zieqc gouv yietc gouv fongc horc Tin-Hungh taux Leih baaix hnoi fongc horc aqc fai oix zuqc siou jienv drong yietc hnyangx cingx daaih zoux nduqc nzunc fongc horc yie gengh maiv mengh baeqc naaiv norm dorngx tov Gueih Weih Fs dau cuotv dienx taaih oc.

Yie oix naaic ziex yiemc Ging-sou yiem; Matv^taai 5:25-26, 6:5-6, 10:23-25, 13:51-52, 18:18-20 Lugaa 12:57-59, 17:31 Lomaa 10:6-8 1Ko^lin^to 12:1-10

Yie mbuo hiuv duqv lorz buatc sienx Tin-Hungh se yiem 1998 seinx daaih, mv baac yie mbuo nyei laangz dongh ninh mbuo maiv sienx Tin-Hungh wuov deix mienh caux hungh jaa ninh mbuo yaac maiv a’hneiv bun yie mbuo sienx Tin-Hungh. Hnangv haaix mv baac yie mbuo corc se bingx jienv sienx maiv guangc taux hnyangx 2003 hungh jaa ziouc heuc dauh dauh dorh leih baaix wuov dauh mingh naaic waac, hungh jaa hatc jienv gorngv maiv bun haaix dauh sienx Tin-Hungh aqv. Ninh haiz hungh jaa nyauv haic ninh ziouc guangc jienv yie mbuo beaux mingh ganh norm deic bung yiem mi’aqv. Mv baac yie mbuo corc se maaih ziex dauh yiem naaiv bingx jienv sienx, taux zoux leih baaix yaac maiv maaih mienh dorh leih baaix aqv.

Yiem 2005 wuov hnyangx 4 hlaax, hungh jaa koi wuic yie yaac mingh. Hungh jaa caux zuangx mienh gorngv taux, maiv bun mienh sienx Tin-Hungh, yie ziouc dau hungh jaa. Gorngv sienx Tin-Hungh nyei jauv bun hungh jaa caux zuangx mienh muangx.

Ninh mbuo ziouc daaih yie nyei biauv zorqv nzengc yie nyei sou aengx dorh yie mingh naaic waac, nzuonx daaih dongh sienx Tin-Hungh wuov deix mienh yietc zungv hnyouv naamx nzengc aqv, nqemh yie oix gorngv sienx Tin-Hungh nyei jauv bun hungh jaa muangx, ih zanc hungh jaa la’nyauv mbuo sienx Tin-Hungh nyei mienh aqv.

Yie ziouc haiz hnyouv maiv henh yietc deix, gengh haiz nzauh haic. Yie hnamv daaih se gorngv yie ziangh jienv nor hungh jaa haih zoux hoic sienx Tin-Hungh nyei mienh, se gorngv yie daic mi’aqv nor naaiv deix sic sung aqv, maiv hoic sienx Tin-Hungh nyei mienh aqv. Yie haiz hnyouv huaang haiz maiv fungc zoux yie ziouc mingh gaeqv ndie daaih nyanc yie nyei m’janc yaac maiv bun yie nyanc mv baac yie corc ngaengc jienv nyanc.

Dongh naaic hnoi yie nyanc 2 nzunc ndie yaac maiv daic nyanc liuz kungx haiz muangv muangv deix hnangv yaac maiv daic. Fs ih zanc yie jangx taux Tin-Hungh gengh bun yie nyei qiex dangx mv baac yie nyanc ndie hoic yie ganh. Ih zanc yie jangx taux zoux dorngc Tin-Hungh aqv. Maiv hiuv duqv yiem naaiv mingh nq’haaiv wuov douc yie aengx duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei fai maiv duqv gengh haiz nzauh haic guaax jienv yie nyei hnyouv. Tov Gueih Wueih Fs dau cuotv Dienx Taaih bun yie hiuv oc.

Yie mbuo nyei jiu-bang mienh zoqc maiv gaux zoux gong, nzunc baav jiu-bang heuc yie daux gaux fai doqc Ging-sou caux fongc horc nyaanh, ninh mbuo yaac bun yie goux maiv hiuv duqv yie zoux liuz naaiv deix sic yie horpqc zuqc zoux naaiv deix gong nyei fai maiv horpc , tov FS gorngv cuotv Dienx Taaih caux yie nyanc duqv Singx hnaangx nyei fai?

Laengz zingh Tin-Hungh, nq’haav hungh jaa yaac maiv zoux haaix nyungc hoic yie mbuo. Yie five naaic nyei waac se nzengc mbuoqc naaiv aqv. Yie nyei biauv maaih 6 laanh mienh, yie duqv 60 hnyangx, yie nyei m’jangc yaac maiv gaengh guangc duqv in diuv. Tov Fs mbuo dauh dauh jangx jienv daux gaux weic yie nyei m’jangc dorn caux yie mbuo nyei jiu-bang oc.

Fs aac, meih mbuo haaix zanc zipv duqv naaiv zeiv fienx, tov doqc cuotv Dienx taaih oc. Fiev ndotv nzangc tov Fs mbuo manc manc mangc oc. Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo yietc zuangx maaih qaqv zoux Ziouv nyei gong mingh gormx lungh ndiev Aa men.

FS aac, meih mbuo ndorm muonz gorngv Ziouv nyei kuv fienx cuotv Dienx Taaih, gengh tengx duqv yie mbuo camv haic, mv baac yie mbuo maiv maaih haaix nyungc wuih nzuonx bun Fs mbuo, yie juix deix zinh nyeic bun FS mbuo zoux Dienx Taaih nyei gong se yietc jiouc (1,000,000 nd) Se gorngv FS mbuo zipv duqv yie nyei zingh nyeic nor yaac gorngv bun yie hiuv oc.


Zanh Wuonh


Zanh Wuonh

Jangx haic fin-saeng yietc zungv dauh dauh. Iu-mienh bun nzaanx doic yiem, mv baac Ging-sou laengz jienv waac gorngv, mbuo juangc ndutc dauh Ziouv sienx yaac juangc ndutc dauh Singx Lingh yaac juangc zoux nyungc gong zoux hnangv oc.

Yie sienx gorngv, maaih hnoi mbuo lomh nzioh duqv mingh taux wuov Tin-dorngh juangc jienv yiem, Ziouv nyei nza’hmien yaac yietc liuz maiv duqv bun nqoi doic, naaiv gengh zien nyei oc.Yie gengh laengz zingh haic fin-saeng mbuo dorh Ziouv nyei Kuv finex daaih njaaux yie mbuo. Yie mbuo cing hiuv sienx Ziouv daaih. Tov Ziouv ceix fuqv bun fin-saeng mbuo

Tov fin-saeng porv mengh taux naaiv deix jauv oc.
-Maaih deix taux dingh gong hnoi yaac maiv hoqc Ging-sou. Heuc ninh mbuo hoqc yiem Leih baaix faam wuov horpc nyei fai?
-Mieh gox mienh maiv yiem, borng buoz mienh haih dorh nyanc Singx hnyaangx duqv nyei fai?

Yie mbuo maiv maaih haaix nyungc bun Fs mbuo cuotv liuz daux gaux weic Tin-Hungh haih tengx duqv Fs mbuo nyei oc.

Tov daux gaux weic:
-Nzuah heix, borngz maiv hingh ganh nyei aapv eix.
-Sinex fiem mau, maiv haih zoux duqv Ziouv nyei gong.
-Jiu-bang maaih 23 houv, liemh fu’jueiv maaih 141 jiex wuom nyei leiz .

Tov Fs mbuo maiv dungx la’kutv aengx dorh kuv fienx daaih njaaux yie mbuo oc.

Wuonh Ngyen


Wuonh Ngyen (Canh Zeiv)
Sienx 1998

Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun ziangh hoc longx haic bun yie five fienx daaih taux dorc Leiz Zanx  mbuo dauh dauh zoux Dienx Taaih nyei gong yiem naaiv. 

Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh ginv yie daaih sienx Ziouv daaih gengh maaih baengh orn camv haic nyei. 

Yie ndorm muoz haiz Fin-saeng mbuo zunh doz cuotv Dienx Taaih, gengh haiz orn duqv yie nyei hnyouv camv, mv baac yie doqc Ging-sou yaac maiv bieqc hnyouv.

Yie ndorm muoz yaac daux gaux weic Fin-saeng mbuo nyei oc, yaac tov Fin-saeng mbuo daux gaux weic yie mbuo oc.

Maiv guv mbuo yietc laanh yiem norm deic bung, maiv duqv buangh doi laanh caux laanh gorngv waac, mv baac mbuo haih laanh daux gaux weic laanh duqv nyei.  Ih zanc mbuo yiem naaiv baamh gen maiv duqv buangh doic, laanh buatc laanh nyei hmien. Mv baac maaih hnyouv mbuo oix duqv buangh yiem wuov tin-dorngh.

Tov daux gaux weic:
-bun bieqc hnyouv Ziouv nyei Ging-sou.
-Maaih cong-mengh zoux Ziouv nyei gong yaac maaih qaqv dorh jiu-bang.

Tov Fin-saeng porv mengh:
-Laauc Yaangh 12:1-9, 22:10-17


Ly


Ly

Yie mbuo yiem naaiv bung yaac yiem longx. Haaix zanc yaac jangx taux fin-saeng mbuo camv nyei, yaac zanc-zanc daux gaux weic fin-saeng mbuo zoux nyei gong bun maaih gaux qaqv bun fienx cuotv dienx taaih oc.

Yie mbuo ndorm zinh nziouv hmuangx koi dienx taaih kungx haiz fin-saeng mbuo nyei qiex hnangv. Ih hnoi yie tov fiev fienx mingh jiu-tong caux fin-saeng mbuo, tov fin-saeng mbuo daux gaux weic naaiv bung deix oc.

Yie mbuo yiem naaiv Jau-zei guoqv sienx Ziouv daaih camv-hnyangx daaih yaac maiv mengh baeqc Ziouv nyei leiz maiv haih hlo yiem Tin-Hungh, kungx nzuih nyiemc sienx hnangv yaac maiv haih goiv yienc.

Tov naaic:
Yiem naaiv nyei jiu-bang njaaux gorngv, sienx Ziouv yaac maiv dungx sienx duqv hngongx haic, sienx muonc haic gamh-nziex maiv maaih haaix dauh longc, da’faanh sienx mingh zoux leih baaix gaux aqv.

Yiem naaic daaih maaih deix sieqv-dorn houh saeng ziouc ei jienv naaiv dauh Fs njaaux nyei waac, ziouc dorh ninh mbuo nyei sin mingh zoux waaic sic. Aengx maaih deix duqv jiex wuom nyei leiz mv daaih mingh nziaauc sieqv nziaauc dorn, jiu-bang yaac tengx ninh mbuo gapv huon naaiv horpc nyei fai?

Zoux jiu-bang mienh gox donv sic nyei ziangh hoc, heuc jiu-bang mienh mingh maaiz diuv daaih bun maiv sienx nyei mienh hopv horpc nyei fai?

Zoux jiu-bang nyei mienh gox njaaux nqox mborqv auv naaiv horpc nyei fai? Se auv maiv hiuv sienx weic maiv longc hnyouv dorh.

I muoz ganh longc dorc zoux auv zoux nqox horpc nyei fai?

Se gorngv nqox maiv haih sienx Ziouv, auv oix zuqc dorh nqox yaac yuoqc ninh daaih sienx Ziouv, maaih deix jiu-bang mienh gox gorngv, naaiv se dorngc leiz aqv. Se gorngv haaix dauh m’sieqv dorn dorh ganh nyei nqox daaih buoqc zangc zoux leiz baaix, naaiv se dorngc leiz. Weic zuqc m’sieqc dorn maiv maaih leiz dorh m’jangc dorn mingh zoux leiz baaix, kungx nqox horpc zuqc dorh auv mingh sienx Ziouv hnangv. Se gorngv m’sieqv dorn dorh nqox mingh sienx Ziouv, se auv zoux m’nqorngv se maiv mbuoqc nqox gunv.

Yie mbuo maiv zeiz dongh hnyouv daaih nyauv Fs mbuo, weic zuqc yie mbuo oix hiuv, yie mbuo cing daaih naaic taux fin-saeng mbuo, weic oix fin-saeng mbuo porv mengh cuotv dienx taaih bun yie mbuo hiuv oc.

Tov Ziouv caux fin-saeng mbuo yiem.