Site logo
Tov Daux Gaux Weic

Jiemh Ziou


Jiemh Ziou
Ih hnoi yie duqv jangx taux TH nyei en camv haic bun yie maaih qanqx five fienx jiu mingh caux FS mbuo jiu-tong doic. Yie duqv haiz FS mbuo gorngv waac yiem gorngv waac faang ga’nyouz daaih hnangv buatc jienv hmien nor. Mv baac mangc yaac maiv buatc Fs mbuo ziex dauh, yie gengh haiz hnyouv mau gau. Yie mbuo yaac haiz maiv maaih noic duqv buatc FS mbuo ziex dauh nyei hmien.
Yie gengh oix tov TH ceix fuqv camv-camv nyei bun Fs mbuo, zoux TH nyei gong nqoi juangv jienv mingh jormc lungh ndiev mingh oc. Laengz zingh Fs mbuo maaih en zingh yaac tov maaih camv jienv faaux bun kuv fienx gormx lungh ndiev mingh. Yie tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo ziex dauh oc.

Yie mienh gox mienh yaac haiz laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv gau. Tin-Hungh yaac maiv guangc yie zuiz-mienh. Tin-Hungh yaac bun qangx yie goiv hnyouv nzuonx daaih gengh haiz maaih baengh orn camv gau. Zinh ndaangc wuov hingv yie maiv gaengh hiuv duqv Tin-Hungh nyei njoux en ndongc naaic longx. Yie maiv hiuv yie mingh zaangc mienv, mingh baaix miu fangx yaac maiv maaih yietc hnoi baengh orn.

Yie oix gorngv taux deix yie nyei zingh ginx waac bun Fs mbuo muangx oc. Yie zinh ndaangc wuov hingh; yie duqv 20 hnyangx yie dorng jaa daaih duqv taux 25 hnyangx. Yie yungz duqv fu’jueiv daaih kungx butv baengc yaac maiv maaih yietc hnoi baengh orn yie yaac haiz jomc gau, fu’jueiv butv baengc yaac lorz maiv duqv jai dungz daaih longc zipv mienv, yaac aengx lorz maiv duqv mienh daaih tengx mbuo mbuonv guqv simv mienv lo haaix.

Yie nyei die-maac nzuonx seix nyei ziangh hoc, yie mingh lorz sai-mienh daaih tengx yie fungx yie nyei domh mienh liuz yie maiv maaih nyaanh gau bun zoux sai nyei mienh, nq’haav ninh zorqv yie nyei bouz niouv mun duqv 3 hnoi maiv haih longx. Yie gengh jangx yie zinh ndaangc wuov hingv ndongc haaix nyei kouv.

Yie yaac gengh maiv hiuv duqv Tin-Hungh nyei en ndongc naaic longx, yie yaac maiv hiuv yie aengx zangc mienv hnangv. Nq’haav yie nyei auv aengx butv baengc duqv 3 hnyangx; maaih hnoi ninh mingh taux mienh muoz doic nyei biauv, ninh buatc ninh mbuo zoux leih baaix yie nyei auv buatc za’gengh longx haic, ninh ziouc gan jienv sienx liuz baengc yaac gengh longx jienv mingh aqv. Yie zungh maiv gaengh sienx, yie aengx sipv mienv yie sipv baac mienv mbenc hnaangx daaih yie nyei auv ninh yaac maiv caux yie nyanc aqv. Nq’haav yie nyei auv mbuox yie gan jienv ninh nor sienx: yie aengx mbuox nyei 4 dauh dorn caux 4 dauh mbuangz cingx daaih sienx Tin-Hungh.
Maaih deix ninh mbuo maiv gaengh guangc duqv in diuv lo haaix, yie tov Fs mbuo tengx daux gaux deix yie nyei fu’jueiv mbuo oc. Aengx tov Fs mbuo tengx yie nyei auv daux gaux oc, ninh nyei buoz mun duqv I hnyangx aqv. Yie yaac laengz zingh Fs mbuo ziex dauh oc tengx yie daux gaux.

Yie aengx maaih I dauh sieqv caux I dauh laannh ninh mbuo maiv gaengh haih sienx Tin-Hungh, yie aengx tov Fs mbuo tengx ninh mbuo daux gaux deix oc. Yie Yie mbuo duqv sienx Tin-Hungh yiem 2003 wuov hnyangx, duqv sienx Tin-Hungh za’gengh maaih baengh orn gau yaac laengz zingh Tin-Hungh camv gau. Yaac laengz zingh Fs mbuo ziex dauh oc.
Yie nyei zingh ginx waac taux naaiv liuz aqv. Yie tov juix naaiv zeiv fienx mingh taux bun Fs mbuo doqc biepc wuov gorngv waac fang bun njiec lungh ndive dauh dauh mienh duqv haiz oc.

Yie se mienh gox mienh duqv 53 hnyangx aqv, se maiv maaih cong-mengh yaac fiev nzangc maiv nangc zien, yie tov Fs mbuo manc manc doqc oc. Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo dauh dauh maaih bengh orn camv jienv faaux oc.
Zipv fienx, Zeuz M’liuz Zanx fun. Za’gengh tov TH ceix fuqv bun Fs mbuo dauh dauh maaih Sienx Lingh yiem buangv hnyouv oc.

Nyikv (Canh Zeiv)


Nyikv (Canh Zeiv)

Yie laengz zingh Ziouv TH bun ziangh hoc longx yie fiev F mingh caux LZ fs mbuo dauh dauh jiu-tong oc.

FS mbuo yiem longx nyei fai? Se gorngv yiem longx yaac laengz zingh Ziouv.
Yie mbuo naaiv bung yaac maaih baengh orn nyei oc.

Laengz zingh TH yaac maiv nqiemh yie zuiz-mienh, ninh ginv yie yiem 1998 wuov hnyangx, yie duqv sienx Ziouv daaih gengh maaih baengh orn camv nyei.

Zinh ndaangc yie nyei die maa mbuo maiv gaengh hiuv duqv sienx TH wuov zanc, aengx zoux mienv nyei nouh, gengh zuqc mienv hoic kouv gau, maiv maaih yietc hnoi baengh orn, daix jae daix dungz zoux mienv liuz fu’jueiv yaac maiv longx. Zoux gau yie nyei yietc dauh nziex ziouc nzuonx seix mingh, aengx maaih dauh naauz yaac zuqc mienv doic kouv gau, m’zing mbuov mangc maiv buatc, liemh hnyaangx yaac maiv haih lorz nyanc.

Yie nyei die maa gengh nzauh duqv kouv haic, zungv haiz maiv maaih kaux dorngx. Yie nyei maa hnoi hnoi nyiemv jienv mingh lorz sai-mienh daaih zoux mienv. Gengh nzauh haic nyiemv duqv m’zingh omx liemh maiv buatc jauv yangh, liuz die aengx dorh mingh ndie-sai. Liemh ndie-sai yaac maiv haih zorc aengx daauh nqaang daaih zoux mienv .

Nq’haaiv duqv haiz Ziouv TH nyei kuv fienx duqv sienx Ziouv daaih taux ih zanc, gengh maaih baengh orn camv haic. Laengz zingh Ziouv TH ceix fuqv bun Fs mbuo aengx haih zunh doz cuotv dienx daaih, gengh haiz orn duqv yie mbuo nyei hnyouv camv haic. Haiz Fs mbuo nyei qiex zunh douz cuotv dienx daaih yaac maiv buatc Fs mbuo nyei hmien.

Hnangv haaix nor, maiv gunv yiem go laanh maiv buatc laanh nyei hmien gorngv waac mv baac maaih hnoi mbuo aengx duqv buangh doic juangc yiem wuov Tin-dorngh oc. Maiv gunv ih zanc mbuo maiv duqv laanh caux laanh gorngv waac , mv baac mbuo nyei lingh wuonh zanc zanc juangc jienv zoux Ziouv nyei gong.

Yie tov Fs mbuo zanc zanc daux gaux weic yie mbuo naaiv fingx mienh oc (Zanh Zeiv). Yie zanc zanc daux gaux yaac jangx jienv daux gaux weic Fs mbuo zoux Ziouv nyei gong nyei oc.

Yie sienx Ziouv daaih duqv 10 lengh hnyangx mv baac maiv hiuv duqv Ziouv nyei leiz, doqc Ging-sou daaih yaac maiv bieqc hnyouv maiv mengh baeqc, tov daux gaux bun yie haih mengh baeqc Ziouv nyei leiz, haih zoux Ziouv nyei gong camv jienv faaux oc.

Mbuaax


Mbuaax
Yie se Canh zeiv mienh yiem naaiv Jauh Zei Guoqv, yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun yie maih ziangh hoc a’hneiv fiev fienx caux finh saeng mbuo jiu-tong doic oc. Finh saeng mbuo dauh dauh yiem longx nyei fai? Se gorngv longx nyei nor laengz zingh Ziouv camv haic. Yie mbuo yiem naaiv se longx nyei oc. yie gengh laengz zingh haic finh saeng mbuo gorngv Ziouv nyei leiz cuotv dienx taaih gengh haiz orn duqv yie mbuo nyei hnyouv camv haic. Yie yaac hnamv haic fin- saeng mbuo oix buangh yaac maiv haih buangh, tov Ziouv ceix fuqv ceix congh mengh bun finh saeng mbuo dauh dauh zoux Ziouv nyei gong nqoi jienv faaux oc.

Yie aengx gorngv deix zengx-ginx waac bun mienh muoz doic muangz oc. Dongh zinh ndaangc yie maiv gaengh sienx Ziouv wuov zanc, zuqc saa-daan hoic yie kouv haic maiv lamh kaux dorngx, kungx zoux mienv nyei nouh yaac maiv gaux doh doh naanc naanc saauv maiv jiex.  Mv baac laengz zingh Ziouv Tin-Hungh nyei hnamv bun yie cuotv njang daaih. Yiem 1998 wuov hnyangx duqv sienx Ziouv daaih, gengh haiz longx haic.

Mv baac nqa’haav zuqc hungh jaa nyauv maiv haih sienx, yie ziangh naaic hnyouv namx maiv zoux leih baaix. Yaac aengx zuqc saa-daan daaih hoic, yie aengx gauh kouv zinh ndaangc wuov hingv. Yie duqv benx norm baengc se butv ndin maiv hiuv haaix nyungc, kungx oix zorng mienh hnangv. Hnoi hnoi nanv nzuqc tiux gan laangz horngc mingh lorz daix mienh daix auv jueiv hnangv.  Auv jueiv caux laangz mienh gamh nziex haic, nzauh hei yie daix  auv jueiv yaac cingv domh saih ong daaih zoux sai sipv mienv. Zorqv yie nyei jae dungz yungh daix njaang nzengc maiv gaux aengx gaav muoz-doic nyei daaih longc sipv mienv yaac maiv longx.

Laengz  zingh haic Ziouv Tin-Hungh dorh yie nyei domh naauz daaih buatc yie hnangv naaic butv, ziouc dorh yie mingh wuov leih baaix dorngh heuc jiu-baang mienh gox daux gaux tov Tin-Hungh tengx I buo nzunc, liuz yie nyei baengc ziangh naaic longx mi’aqv. Naaiv norm nyei leih baaix dorngh se yiem go nyei, se benx ganh norm mungv. Nqa’haav yie nyei baengc longx liuz yie aengx suiv biauv mingh bieqc, naaiv norm jiu-baang se maaih yietc hnoi jauv.


Yie duqv Ziouv tengx jiex daaih gengh haiz maaih baengh orn camv,  mv baac yie aengx hnyouv ngaengc maiv muangx Ziouv nyei waac. Dingh gong hnoi yie mingh weitv wuomh zuonx, zuqc domh mbaengx baang njiec daaih borqv yie nyei m’nqorngv huv, yie king njiec ndau mingh maiv hiuv mienh. Nyie daaih yie aengx maaih div dien qiex hnangv, yie ziouc manc manc nyorng nzuonx taux biauv, haiz m’sieqv dorn gorngv mbuox yie ninh gorngv, meih zoux dorngc dingh gong hnoi cingx daaih zuqc Ziouv dingc zuiz lorqc.


Yie hnamv daaih gengh zien nyei, tov mbuo mienh muoz doic maiv dungz zoux dorngc dingh gong hnoi hnangv yie oc. Zoux liuz yie yiem maiv dingc aengx biaux mingh ganh norm mungv yiem gau duqv yietc hnyangx, aengx zuqc saadaan hnoic yie nyei fuqc jueiv daic mingh, hnamv zuqc gengh haiz nzauh haic.


Ih zanc yie daaih taux naaiv norm siang-mungv, dorn jueiv yaac daic mingh biauv yaac jomc hnyangx donx maiv maaih nyanc. Mv baac ndongh haaix yie yaac maiv ngopv Ziouv yaac maiv guangc Ziouv, tov finh saeng mbuo daux gaux weic deix yie oc.


Yie fiev njiec mbuoqc naaiv hnangv, yie maiv duqv hoqc sou, nzaangc maiv gaux tov finh saeng manc manc doqc oc. Tov Ziouv ceix fuqv ceix congh mengh ceix baengh orn bun fin-saeng mbuo dauh dauh maaaih qaqv zoux Ziouv nyei gong oc, haaix zanc finh saeng zipv duqv gunv doqc cuotv dienx taaih oc.

Zeuz


Zeuz
Yie laengz zingh haic Tin-Hungh bun yie maaih ziangh hoc five fienx caux meih mbuo dauh dauh Fs jiu-tong yiem naaiv zeiv fienx oc. Fs mbuo dauh dauh yiem naaic bung yaac maaih baengh orn nyei fai? FS aac, mbuo yiem leih go gau laanh maiv duqv buatc laanh nyei hmien, mv baac yie haih duqv haiz Fs mbuo nyei waac yiem yie nyei Dienx Taaih yietc hnoi 2 nzunc. Fs mbuo yaac duqv buatc yie nyei waac yiem naaiv zeiv fienx, Fs aac, maiv gunv mbuo yiem leih go haic nyei mbuo nyei waac haih jiu-tong duqv naaiv se Tin-Hungh dorh jauv mbuo aqv, za’gengh laengz zingh Tin-Hungh camv haic!

Fs aac, yie haiz yiem naaiv nyei mienh ninh mbuo mingh mungv buangh liuz Fs mbuo nzuonx daaih haiz ninh mbuo gorngv, Fs mbuo a’lamh deix maiv gorngv waac cuotv Deinx Taaih aqv. Yie yaac maiv hiuv duqv za’gengh maaih hnangv naaiv nyei fai maiv maaih. Se gorngv Fs mbuo maiv gorngv waac cuotv DT aqv nor, yie zien-zien haiz korh fiqv haic nyei, yie ndorm muonz zuov jienv koi muangx haiz Fs mbuo zunh Tin-Hungh nyei doz cuotv DT yaac haiz njaaux yie kuinx orn duqv yie nyei hnyouv camv haic. Se gorngv haaix hnoi koi daaih yaac maiv nzang muangx maiv haiz gengh haiz korh fiqv haic nyei!

Fs aac, yie maaih ziex nyungc oix naaic meih mbuo weic zuqc yie maiv bieqc hnyouv, yie oix naaic taux fongc nyei jauv. Biauv zong meih yaac maiv buangv hnyouv fongc horc, yie ganh yaac haiz oix maaih hnyouv fongc horc bun Tin-Hungh, mv baac yie yaac gox aqv maiv zeiz yie zangv jaa dingh se fu’jueiv zangv. Se gorngv yie ganh yungz sic jeiv jae maaic, zieqc gouv nyei yietc gouv bun nzuonx Tin-Hungh hnangv naaiv zoux horpc fai maiv horpc to Gueih Wueih Fs dau cuotv dienx taaih bun yie hiuv duqv oc. Aengx caux mbuo zuangx nyei nyungc-nyungc lai meiv gaeng zuangx dorh mingh maaic benx zinh nyaanh daaih zorqv cuotv zieqc gouv yietc gouv fongc horc Tin-Hungh taux Leih baaix hnoi fongc horc aqc fai oix zuqc siou jienv drong yietc hnyangx cingx daaih zoux nduqc nzunc fongc horc yie gengh maiv mengh baeqc naaiv norm dorngx tov Gueih Weih Fs dau cuotv dienx taaih oc.

Yie oix naaic ziex yiemc Ging-sou yiem; Matv^taai 5:25-26, 6:5-6, 10:23-25, 13:51-52, 18:18-20 Lugaa 12:57-59, 17:31 Lomaa 10:6-8 1Ko^lin^to 12:1-10

Yie mbuo hiuv duqv lorz buatc sienx Tin-Hungh se yiem 1998 seinx daaih, mv baac yie mbuo nyei laangz dongh ninh mbuo maiv sienx Tin-Hungh wuov deix mienh caux hungh jaa ninh mbuo yaac maiv a’hneiv bun yie mbuo sienx Tin-Hungh. Hnangv haaix mv baac yie mbuo corc se bingx jienv sienx maiv guangc taux hnyangx 2003 hungh jaa ziouc heuc dauh dauh dorh leih baaix wuov dauh mingh naaic waac, hungh jaa hatc jienv gorngv maiv bun haaix dauh sienx Tin-Hungh aqv. Ninh haiz hungh jaa nyauv haic ninh ziouc guangc jienv yie mbuo beaux mingh ganh norm deic bung yiem mi’aqv. Mv baac yie mbuo corc se maaih ziex dauh yiem naaiv bingx jienv sienx, taux zoux leih baaix yaac maiv maaih mienh dorh leih baaix aqv.

Yiem 2005 wuov hnyangx 4 hlaax, hungh jaa koi wuic yie yaac mingh. Hungh jaa caux zuangx mienh gorngv taux, maiv bun mienh sienx Tin-Hungh, yie ziouc dau hungh jaa. Gorngv sienx Tin-Hungh nyei jauv bun hungh jaa caux zuangx mienh muangx.

Ninh mbuo ziouc daaih yie nyei biauv zorqv nzengc yie nyei sou aengx dorh yie mingh naaic waac, nzuonx daaih dongh sienx Tin-Hungh wuov deix mienh yietc zungv hnyouv naamx nzengc aqv, nqemh yie oix gorngv sienx Tin-Hungh nyei jauv bun hungh jaa muangx, ih zanc hungh jaa la’nyauv mbuo sienx Tin-Hungh nyei mienh aqv.

Yie ziouc haiz hnyouv maiv henh yietc deix, gengh haiz nzauh haic. Yie hnamv daaih se gorngv yie ziangh jienv nor hungh jaa haih zoux hoic sienx Tin-Hungh nyei mienh, se gorngv yie daic mi’aqv nor naaiv deix sic sung aqv, maiv hoic sienx Tin-Hungh nyei mienh aqv. Yie haiz hnyouv huaang haiz maiv fungc zoux yie ziouc mingh gaeqv ndie daaih nyanc yie nyei m’janc yaac maiv bun yie nyanc mv baac yie corc ngaengc jienv nyanc.

Dongh naaic hnoi yie nyanc 2 nzunc ndie yaac maiv daic nyanc liuz kungx haiz muangv muangv deix hnangv yaac maiv daic. Fs ih zanc yie jangx taux Tin-Hungh gengh bun yie nyei qiex dangx mv baac yie nyanc ndie hoic yie ganh. Ih zanc yie jangx taux zoux dorngc Tin-Hungh aqv. Maiv hiuv duqv yiem naaiv mingh nq’haaiv wuov douc yie aengx duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei fai maiv duqv gengh haiz nzauh haic guaax jienv yie nyei hnyouv. Tov Gueih Wueih Fs dau cuotv Dienx Taaih bun yie hiuv oc.

Yie mbuo nyei jiu-bang mienh zoqc maiv gaux zoux gong, nzunc baav jiu-bang heuc yie daux gaux fai doqc Ging-sou caux fongc horc nyaanh, ninh mbuo yaac bun yie goux maiv hiuv duqv yie zoux liuz naaiv deix sic yie horpqc zuqc zoux naaiv deix gong nyei fai maiv horpc , tov FS gorngv cuotv Dienx Taaih caux yie nyanc duqv Singx hnaangx nyei fai?

Laengz zingh Tin-Hungh, nq’haav hungh jaa yaac maiv zoux haaix nyungc hoic yie mbuo. Yie five naaic nyei waac se nzengc mbuoqc naaiv aqv. Yie nyei biauv maaih 6 laanh mienh, yie duqv 60 hnyangx, yie nyei m’jangc yaac maiv gaengh guangc duqv in diuv. Tov Fs mbuo dauh dauh jangx jienv daux gaux weic yie nyei m’jangc dorn caux yie mbuo nyei jiu-bang oc.

Fs aac, meih mbuo haaix zanc zipv duqv naaiv zeiv fienx, tov doqc cuotv Dienx taaih oc. Fiev ndotv nzangc tov Fs mbuo manc manc mangc oc. Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo yietc zuangx maaih qaqv zoux Ziouv nyei gong mingh gormx lungh ndiev Aa men.

FS aac, meih mbuo ndorm muonz gorngv Ziouv nyei kuv fienx cuotv Dienx Taaih, gengh tengx duqv yie mbuo camv haic, mv baac yie mbuo maiv maaih haaix nyungc wuih nzuonx bun Fs mbuo, yie juix deix zinh nyeic bun FS mbuo zoux Dienx Taaih nyei gong se yietc jiouc (1,000,000 nd) Se gorngv FS mbuo zipv duqv yie nyei zingh nyeic nor yaac gorngv bun yie hiuv oc.


Saan


Saan
Laengz zingh Tin-Hungh nyei en bun yie Saan maaih ziangh hoc five fienx caux Fs mbuo jiu-tong doic. Laengz zingh zien hnamv nyei Tin-Hungh yaac aengx maaih hnyouv ndaauv aengx fungx Ninh ganh nyei ndoqc dorn njiec daaih yienx yie yangh jauv.

Yie duqv 16 hnyangx, yie duqv sienx Tin-Hungh yiem 2008 wuov hnyangx. Yie oix caux mienh lunx jiu-tong doic yiem naaiv oc. Meih mbuo yietc zungv yiem longx nyei fai? Yie yaac yiem longx nyei mv baac biauv hmuangv doic maiv maaih horpc fiem horpc eix, tov mienh lunx jiu-bang tengx yie daux gaux deix oc.

Yie ganh yaac maiv maaih congh-mengh yaac maiv mengh baeqc Ging-sou nyei leiz, tov Fs mbuo tengx yie daux gaux weic jiu-bang yaac weic yie oc. Yie ganh benx dauh mienh waaic mienh yaac maiv hiuv haaix nyungc , mv baac Tin-Hungh maiv nqemx yie yaac bun yie hiuv Kuv fienx daaih. Yie tov meih mbuo haaix dauh duqv zipv Tin-Hungh nyei Kuv fienx daaih nor, tov maiv dungx guangc Tin-Hungh mv baac kungx sienx longx hnangv oc.

Yie ganh zinh ndaangc wuov zanc koqv haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx, mv baac hungh jaa yaac zorqc yie nyei die maac mingh zoux doqc ziex laic lauh, yie mbuo fu’jueiv yaac maiv gaengh hiuv haaix nyungc liuz yie mbuo yuoqc yie mbuo nyei doic mingh wuonv lomc bingx jienv daux gaux, zoux gau za’gengh buatc hungh jaa bung die-maac mbuo nzuonx daaih.

Yie za’gengh duqv buatc Ziouv Tin-Hungh nyei njang-laangc ziux njiec yie mbuo nyei hmuangv doic caux jiu-bang yietc zungv maaih Tin-Hungh nyei hnamv liouc njiec taux yietc zung lungh ndiev mienh.

Ih zanc yie oix gorngv taux mienh lunx mienh yietc zungv, se gorngv maaih nziaauc sieqv nziaauc dorh nyei jauv, hnangv mbuo haaix dauh maaih hnyouv hnamv Tin-Hungh nor, oix guangc nqoi naaiv deix sic aqv. Mbuo yiem naaiv lungh ndiev haaix zanc zungv maaih dorng jaa nyei. Maiv zeiz gorngv mbuo maiv dorng jaa mbuo yietc laanh mienh zung maaih nzunc drong jaa nyei. Mv baac mbuo mouz laanh mienh zungv oix zuqc muangx Tin-Hungh nyei waac yaac ei jienv Tin-Hungh nyei waac zoux, zoux horpc Tin-Hungh!

Yie a’hneiv duqv caux mieh mbuo lungh ndiev mienh muoz jiu-tong doic, Aa men. Tov Tin-Hungh ceix fuqv ceix baengh orn bun FS mbuo dauh dauh oc, yaac caux mienh lunx mienh yiem naaiv lungh ndiev oc. Tov Tin-Hungh nyei hnamv beu jienv FS mbuo nyei maengc oc.


Ongh Laai


Ongh Laai

Ih hnoi yie laengz zingh Tin-Hungh camv bun yie maaih ziangh hoc longx five fienx mingh caux LZ Fs jiu-tong. Fin-saeng yiem longx nyei fai? Yie mbuo yiem longx nyei, weic zuqc maaih Tin-Hungh goux jienv.

Hnoi hnoi haiz fin-saeng mbuo zunh Tin-Hungh nyei doz cuotv Dienx taaih bun yie mbuo bieqc hnyouv yaac tengx duqv yie mbuo camv haic. Maaih deix yie mbuo haiz hnyouv namx, mv baac yie mbuo yietc haiz cuotv Dienx Taih njaaux taux Tin-Hungh nyei jauv, ziouc orn duqv yie mbuo nyei hnyouv. Za’gengh laengz zingh Fin-saeng mbuo camv haic.

Maaih ziangh hoc yaac buangh zuqc yie mbuo nyanc jienv hnyaanx, gengh oix heuc Fs mbuo caux jienv nyanc yaac maiv haih heuc! Fs aac, hnamv daaih gengh haiz hnyouv mun haic, weic zuqc mbuo leih duqv go haic. Mv baac nq’haav mbuo oix duqv buangh.

Tov Fs daux gaux weic:
-Jiu-bang maiv maaih mienh gaux zoux Ziouv nyei gong.

Fs aac, mienh maaih camv mv baac zoux Ziouv nyei gong zuqc haic. Wuov zanc yie mbuo nyei guoqv maiv duqv bungx nqoi butac jiu-bang mienh muoz dauh dauh jorm hnyouv nyei lungh muonz zanc yaac mingh zoux leih baaix. Mv baac ih zanc laengz zingh Fs mbuo daux gaux, Tin-Hungh bungx nqoi yie mbuo nyei guoqv nyei.

Tov Tin-Hungh bun qaqv, bun congh–mengh Fs mbuo maaih gaux zoux Tin-Hungh nyei gong oc. Yaac tov Tin-Hungh zoux gong yiem dauh dauh Fs nyei maengc, cuotv liuz se gorngv benx Tin-Hungh nyei za’eix nor, tov Fs mbo bieqc daaih njaaux deix yie mbuo.

Yunh


Yunh

Laengz zingh Tinh-Hungh.

Hnamv haic nyei gorx-youz aac. Ih hnoi yie laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv haic, yie duqv five fienx caux dauh dauh fin-saeng mbuo jiu-tong oc. Naaic taux fin-sang mbuo hmuangv doic dauh dauh se maaih baengh orn nyei fai? Mbuo lomh nzioh duqv Tin-Hungh nyei en goux jienv mbuo yaac maaih baengh orn nyei oc.

Yie yiem 2005 wuov hnyangx duqv Ziouv Tin-Hungh zuoqc yie nzuonx daaih, yie gengh a’hneiv haic.

Ih zanc yie mbuo haaix nyungc yaac maiv hiuv , yie tov fin-saeng mbuo daux gaux weic deix yie mbuo hmuangv doic.
-Yie nyei maa caux dae yaac maiv gaengh hiuv duqv Ging-sou camv.
-Yietc zuangx jiu-bang doic yaac maiv maaih hnyouv mbuoqc zaangc Tin-Hungh.

Zanh Wuonh


Zanh Wuonh

Jangx haic fin-saeng yietc zungv dauh dauh. Iu-mienh bun nzaanx doic yiem, mv baac Ging-sou laengz jienv waac gorngv, mbuo juangc ndutc dauh Ziouv sienx yaac juangc ndutc dauh Singx Lingh yaac juangc zoux nyungc gong zoux hnangv oc.

Yie sienx gorngv, maaih hnoi mbuo lomh nzioh duqv mingh taux wuov Tin-dorngh juangc jienv yiem, Ziouv nyei nza’hmien yaac yietc liuz maiv duqv bun nqoi doic, naaiv gengh zien nyei oc.Yie gengh laengz zingh haic fin-saeng mbuo dorh Ziouv nyei Kuv finex daaih njaaux yie mbuo. Yie mbuo cing hiuv sienx Ziouv daaih. Tov Ziouv ceix fuqv bun fin-saeng mbuo

Tov fin-saeng porv mengh taux naaiv deix jauv oc.
-Maaih deix taux dingh gong hnoi yaac maiv hoqc Ging-sou. Heuc ninh mbuo hoqc yiem Leih baaix faam wuov horpc nyei fai?
-Mieh gox mienh maiv yiem, borng buoz mienh haih dorh nyanc Singx hnyaangx duqv nyei fai?

Yie mbuo maiv maaih haaix nyungc bun Fs mbuo cuotv liuz daux gaux weic Tin-Hungh haih tengx duqv Fs mbuo nyei oc.

Tov daux gaux weic:
-Nzuah heix, borngz maiv hingh ganh nyei aapv eix.
-Sinex fiem mau, maiv haih zoux duqv Ziouv nyei gong.
-Jiu-bang maaih 23 houv, liemh fu’jueiv maaih 141 jiex wuom nyei leiz .

Tov Fs mbuo maiv dungx la’kutv aengx dorh kuv fienx daaih njaaux yie mbuo oc.

Yunh Luangh


Yunh Luangh

Laengz zingh Tinh-Hungh.

Hnamv haic nyei gorx-youz aac. Ih hnoi yie laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv haic, yie duqv five fienx caux dauh dauh Fs mbuo jiu-tong oc. Naaic taux fin-sang mbuo hmuangv doic dauh dauh se maaih baengh orn nyei fai? Mbuo lomh nzioh duqv Tin-Hungh nyei en goux jienv mbuo yaac maaih baengh orn nyei oc.

Yie yiem 2005 wuov hnyangx duqv Ziouv Tin-Hungh zuoqc yie nzuonx daaih, yie gengh a’hneiv haic.

Ih zanc yie mbuo haaix nyungc yaac maiv hiuv , yie tov Fs mbuo daux gaux weic deix yie mbuo hmuangv doic. Yie nyei maa caux Dae yaac maiv gaengh hiuv duqv Ging-sou camv caux yietc zuangx jiu-bang doic yaac maiv maaih hnyouv mbuoqc zangc Tin-Hungh.

Wuonh


Wuonh

Laengz zingh Tin-Hung bun yie duqv fiev fienx caux ziex dauh mbuo jiu-tong doic oc.
Yie Laengz zingh Tin-Hung zuoqc yie nzuonx daaih duqv Ninh nyei baengh orn njeinh youh. Yiem yie nyei hnyouv hnamv taux Tin-Hungh nyei en za’gengh jaaix haic yiem yie nyei maengc, Tin-Hungh zoux nyei gong za’gengh mbuoqc horngh haic.

Yie jangx zuqc zinh ndaangc yie yiem mienv nyei buoz-ndiev za’gengh kouv haic, maiv maaih yietc hnoi duqv njeih youh, kungx hnoi-hnoi kouv jienv yiem. Zuqc mienv gunv nyei ziangh hoc za’gengh kouv haic maiv haih duqv baengh orn.

Laengz zingh Tin-Hungh maiv nqemh yie zuoqc yie nzuonx daaih beu jienv yie mbuo nyei hmuangv doic. Ih zanc gengh haiz duqv Tin-Hungh nyei en nzie jienv yie mbuo, naaiv gengh mbuoqc horngh haic Ziouv zoux nyei gong. Yaac maiv daan bun yie mbuo hnangv mv baac bun dauh dauh dongh sienx Ninh yietc zungv duqv njeih youh fih hnanngv nzengc.

Yie laengz zingh Ziouv koi jauv yienz jauv bun camv-dauh fin-saeng duqv daaih buangh yie mbuo. Buatc meih mbuo za’gengh maaih hnyouv hnamv yie mbuo camv haic. Gengh laengz zingh Meiv guoqv caux Taiv-guoqv nyei norm-norm jiu-bang, fungx meih mbuo nyei Fs bieqc yie mbuo nyei guoqv daaih njaaux yie mbuo. Gengh laengz zingh camv weic meih mbuo dauh dauh cuotv zinh nyaanh, fongc horc zinh nyaanh dengv meih mbuo nyei Fs daaih njaaux Tin-Hungh nyei doz bun yie mbuo duqv haiz yaac hiuv duqv Ziouv nyei doz . Laengz zingh Ziouv camv haic Ziouv zoux nyei gong bun mbuo dauh dauh.

Aengx jiex mingh yie yaac tov Fs mbuo daux gaux weic yie mbuo nyei jiu-bang bun jiu-bang bieqc hnyouv taux fongc horc zieqc guoqv nyei yietc gouv. Yie mbuo nyei jiu-bang qiemx zuqc daux gaux weic naaiv norm dorngx. Tov meih mbuo dauh dauh haiz liuz yaac tengx jienv daux gaux weic yie mbuo oc.

Laengz zingh Tin-Hung zuoqc yie nzonx daaih, ih zanc yie yaac duqv zoux Ziouv nyei gong yiem jiu-bang ga’nyuoz. Mv baac haiz maiv maaih cong-mengh zoux camv. Tov Fs mbuo caux dauh dauh haiz liuz yaac jangx jienv daux gaux weic bun yie maaih qaqv zoux Ziouv nyei gong camv jienv faaux oc.

Wuonh Ngyen


Wuonh Ngyen (Canh Zeiv)
Sienx 1998

Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun ziangh hoc longx haic bun yie five fienx daaih taux dorc Leiz Zanx  mbuo dauh dauh zoux Dienx Taaih nyei gong yiem naaiv. 

Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh ginv yie daaih sienx Ziouv daaih gengh maaih baengh orn camv haic nyei. 

Yie ndorm muoz haiz Fin-saeng mbuo zunh doz cuotv Dienx Taaih, gengh haiz orn duqv yie nyei hnyouv camv, mv baac yie doqc Ging-sou yaac maiv bieqc hnyouv.

Yie ndorm muoz yaac daux gaux weic Fin-saeng mbuo nyei oc, yaac tov Fin-saeng mbuo daux gaux weic yie mbuo oc.

Maiv guv mbuo yietc laanh yiem norm deic bung, maiv duqv buangh doi laanh caux laanh gorngv waac, mv baac mbuo haih laanh daux gaux weic laanh duqv nyei.  Ih zanc mbuo yiem naaiv baamh gen maiv duqv buangh doic, laanh buatc laanh nyei hmien. Mv baac maaih hnyouv mbuo oix duqv buangh yiem wuov tin-dorngh.

Tov daux gaux weic:
-bun bieqc hnyouv Ziouv nyei Ging-sou.
-Maaih cong-mengh zoux Ziouv nyei gong yaac maaih qaqv dorh jiu-bang.

Tov Fin-saeng porv mengh:
-Laauc Yaangh 12:1-9, 22:10-17


Maiv fiev mbuox


Maiv fiev mbuox

Yie a’hneiv laengz zingh Ziouv Tin-Hungh.  Yie za’gengh a’hneiv fiev naaiv zeiv fienx caux Lei Zanx fin-saeng mbuo jiu tong doic.   Yie duqv 38 hnyangx yiem janx zei guoqv.

Yie oix gorngv deix zingh ginx waac.  Zinh ndaangc yie maiv gaengh sienx Tin-Hungh nyei ziangh hoc, yie yiem saa daan nyei buoz ndiev zuqc mienv hoic gau.  Yie maaih dauh naauz gorngv duqv dauh auv yaac duqv dauh fuqc jueiv daaih, mv baac maiv hiuv sienx Ziouv Tin-Hungh zuqc mienv hoic taux daic mi aqv.  Nzuonx seix duqv hlaax lengh nyiec, nqa’haav naaic dauh mienv aengx daaih hoic yie, yie  mingh ndeic zuqc mienv hoic yie king njiec ndau mingh. 

Yie haiz kuov gau a’lamh deix daic aqv, m’jangc dorn daaih heuc yie nzuonx gau yaac maiv gaengh taux biauv.  Taux gorx nyei biauv ndiev yaac aengx king jienv njiec,  jiex maiv duqv sin.   Gorx heuc yie bieqc ninh nyei biauv, ninh tengx yie mbuo mbouv guaax yaac maiv longx.  Nqa’haav yie cingx manc manc nyei hitv jienv kuonx nzuonx taux biauv.  M’jangc dorn yaac mingh lorz mienh mbuov guaax yaac maiv longx.  Nqa’haav m’jangc dorn aengx mingh lorz siec dauh sipv mienh daaih taux biauv, yaac aengx daix jae daix dungz, daix gau yaac mietc nzengc.  Sipv mienv yaac maiv longx.

Liuz nqa’haav haiz mienh gorngv maaih dauh Tin-Hungh hingh jiex mienv nyei hungh yaac hingh jiex nyungc nyungc.  Yie cingx yiem 1998 wuov hnyangx liemh zeih guangc mienv sienx Ziouv daaih.  Yaac haiz gorngv fin-saeng mbuo zunh doz yiem dienx taaih yaac aengx koi muangx haiz fin-saeng mbuo nyei qiex gorngv cuotv dienx taaih.  Yie ziouc ndorm muonz koi ndaaih muangx, haiz Leiz Zanx nyei qiex gengh haiz a’hneiv haic.

 Yiem 2004 wuov hnyangx, yie buangh norm naanc zingh se yie nyei la’kuotv mun yaac aengx jaangh ngaengc duqv buo hlaax nyiec, yaac maiv longx yie nyei m’jangc dorn aengx dorh yie mingh ndie-sai biauv.  Ndie-sai gorngv yie nyei sin maaih dauh fuqc jueiv duqv hlaax lengh yiem sin, ndie-sai gorngv zorqv naaiv dauh fuqc jueiv liuz cingx haih zorc baengc.  Yie yiem wuov ndie-sai biauv yaac haiz nzauh gau ziangh sin cuotv hanc, mv hiuv hnangv haaix nor zoux.  Ndie-sai yaac tengx yie zorqv naaiv dauh fuqc jueiv mi’aqv.  Yie yaac gamh nziex maiv nyanc singx hnaangx.  Tov fin-saeng mbuo porv mengh bun yie hiuv oc.  yie yaac laegnz zingh Tin-Hungh camv tengx jienv longx deix yaac longx maai dangx gorn.  La’kuotv yaac a’loc mun.  tov daux gaux weic deix oc. 

se gorngv fin-saeng hiuv duqv la’kuotv mun nyei ndie tov gorngv cuotv dienx taaih bun yie hiuv oc.   Yie maaih ziex nyungc kuonx hnyouv.  Yie mbuo I hmuangv yaac maiv hiuv nzangc.  Tov daux gaux weic deix yie mbuo hmuangv oc.  yie maaih buo dauh fuqc jueiv. Yie laengz zingh fiev njiec mbuoqc naaiv hnangv.  Yie yaac maiv haih fiev yie heuc yie nyei dorn tengx yie fiev.

Wuonh


Wuonh

Yie nyei mbuox se heuc Wuonh, yie se janx Zeiv mienh yiem naaiv janx zei guoqv. Yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh camv haic bun ziangh hoc yie fiev fienx daaih jiu-tong doic caux dauh dauh finh saeng mbuo yiem naaiv Dienx taaih.

Yie tov naaic gaax finh saeng mbuo yiem naaic dienx taaih zamc buatc maaih yie mbuo nyei nzaangc nyei fai? Se gorngv maiv maaih nor tov finh saeng mbuo gorngv cuotv dienx taaih bun yie hiuv oc.

Yie sienx Ziouv se yiem 1998 wuov hnyangx oc, yie nyei biauv nyouz maaiv 5 laanh mienh.  Yie nyei maa caux yie mbuo I hmuangv aengx I laanh dorn sienx daaih, Ziouv yaac maiv nqemh yie bun ninh nyei zingh nyei yie zoux Ziouv nyei gong. Yie yaac maiv maaih congh mengh zoux, yie tov finh saeng daux gaux weic yie oc.

yie aengx gorngv yie nyei zingh ginx waac daaih bun finh saeng mbuo daux gaux weic yie, yie cuotv mingh zoux Ziouv nyei gong yaac buangh zuqv ziex nyungc seix hnyouv nyei sic, gorngv cuotv daaih yaac tov finh saeng mbuo daux gaux weic yie oc.

Yie cuotv mingh ganh norm saengv mingh zoux Ziouv nyei gong, yaac zuqc wuov hungh jaa nyei baeng daaih zorqv yie mingh zoux doqc bun yie.  Da’nyeic nzunc yie cuotv mingh taux ganh norm deic-bung tengx mienh jiez wuom nyei leiz tengx duqv liuz yie aengx nzuonx taux ndaamh jauv doix lungh muonz zanc.  Yie lorz janx nyei biauv bieqc mingh bueix janx yaac maiv bun bieqc.   Janx nyei juv daaih camv haic, yaac mborqv maiv hingh, juv yaac ngatc yie nyei zaux gengh mun haic.  Wuov zanc yie hnamv taux zinh ndaangc Ziouv Yesu nyei siouc kouv yaac orn duqv yie nyei hnyouv camv haic. Yie yaac aengx cuotv mingh zoux Ziouv nyei gong.

Da’faam nzunc yie aengx guangc yie nyei biauv nyuoz ganh yiem biauv, yie ziouc mingh zoux Ziouv nyei gong.  Yie maiv gaengh nzuonx biauv yie nyei m’sieqv dorn caux yie nyei I muoz dorn yiem jienv biauv nyuoz.  Ninh mbuo bueix wuov biauv nyei mv baac doix zuqc lungh muonx zanc yie nyei m’sieqv dorn bueix m’njomh ndo nyei, ninh haiz biauv mbui haic ninh aengx jiez sin daaih maangc buatc gu’ngaaic biauv mbaang nzengc ninh za’gengh gamh nziex haic.

Da’nyeic hnoi doix zuqc dingh gong hnoi ninh mingh zoux leih baaix ninh gorngv mbuox wuov deix gorx youz yaac maiv sienx gorngv yie nyei biauv mbaang, da’faam hnoi yiem hlangh gux nyuoz nyei gorx youz aengx daaih gomv biauv.  Yie  nzuonx taux biauv yaac gengh  kuv yiem, yie za’gengh laengz zingh haic Ziouv.

Yie aengx cuotv mingh zoux Ziouv nyei gong da’feix nzunc, yie mingh zoux Ziouv nyei gong lauh nyei.  Yaac mingh domh zingh hoqc sou duqv yietc hlaax,

yie aengx nzuonx taux ndaamh jauv, maaih mienh daaih mbuox yie gorngv yie nyei biauv mbaang da’nyeic nzunc za’gengh mbaang mi’aqv. Yie nzuonx taux biauv buatc yie nyei m’sieqv dorn nzauh gau, naaiv se weic yie nyei m’sieqv dorn maiv gaengh maaih sienx fim hlo ninh ziouc nzauh.  Tov finh saeng mbuo daux gaux weic yie nyei biauv nyouz mienh oc.

Yie nyei laangz yaac buangh deix doux zieqc biauv maiv gengh maaih dorngx yiem, hnoi hnoi nzauh gau yie tov finh saeng mbuo daux gaux weic ninh mbuo oc . Yie tov Tin-Hungh ceix fuqv ceix baengh orn, yaac ceix qaqv bun finh saeng mbuo dauh dauh zoux Ziouv nyei gong nqoi oc.

Yie maiv haih fiev camv yie fiev njiec mbuoqc naaiv hnangv, maaih deix yie fiev maiv doix.  Yie tov finh saeng mbuo duqv zipv  yaac manc manc doqc oc, yie oix fiev camv yaac hnamv maiv cuotv, duqv maaih deix yie hnamv daaih yaac maiv haih fiev meih mbuo nyei nzaangc, yie mbuo yaac maiv gaengh maaih finh saeng tov finh saeng ganh daux gaux weic yie mbuo oc.

Yie aengx juix siou waac hlaang daaih bun fin-saneg haiz naaiv siou waac hlaang, se yiem meih mbuo nyei nzung faan cuotv daaih orn yie mbuo mienh muoz nyei hnyouv.