Site logo
Zengx-Ginx

Jiemh Ziou


Jiemh Ziou
Ih hnoi yie duqv jangx taux TH nyei en camv haic bun yie maaih qanqx five fienx jiu mingh caux FS mbuo jiu-tong doic. Yie duqv haiz FS mbuo gorngv waac yiem gorngv waac faang ga’nyouz daaih hnangv buatc jienv hmien nor. Mv baac mangc yaac maiv buatc Fs mbuo ziex dauh, yie gengh haiz hnyouv mau gau. Yie mbuo yaac haiz maiv maaih noic duqv buatc FS mbuo ziex dauh nyei hmien.
Yie gengh oix tov TH ceix fuqv camv-camv nyei bun Fs mbuo, zoux TH nyei gong nqoi juangv jienv mingh jormc lungh ndiev mingh oc. Laengz zingh Fs mbuo maaih en zingh yaac tov maaih camv jienv faaux bun kuv fienx gormx lungh ndiev mingh. Yie tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo ziex dauh oc.

Yie mienh gox mienh yaac haiz laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv gau. Tin-Hungh yaac maiv guangc yie zuiz-mienh. Tin-Hungh yaac bun qangx yie goiv hnyouv nzuonx daaih gengh haiz maaih baengh orn camv gau. Zinh ndaangc wuov hingv yie maiv gaengh hiuv duqv Tin-Hungh nyei njoux en ndongc naaic longx. Yie maiv hiuv yie mingh zaangc mienv, mingh baaix miu fangx yaac maiv maaih yietc hnoi baengh orn.

Yie oix gorngv taux deix yie nyei zingh ginx waac bun Fs mbuo muangx oc. Yie zinh ndaangc wuov hingh; yie duqv 20 hnyangx yie dorng jaa daaih duqv taux 25 hnyangx. Yie yungz duqv fu’jueiv daaih kungx butv baengc yaac maiv maaih yietc hnoi baengh orn yie yaac haiz jomc gau, fu’jueiv butv baengc yaac lorz maiv duqv jai dungz daaih longc zipv mienv, yaac aengx lorz maiv duqv mienh daaih tengx mbuo mbuonv guqv simv mienv lo haaix.

Yie nyei die-maac nzuonx seix nyei ziangh hoc, yie mingh lorz sai-mienh daaih tengx yie fungx yie nyei domh mienh liuz yie maiv maaih nyaanh gau bun zoux sai nyei mienh, nq’haav ninh zorqv yie nyei bouz niouv mun duqv 3 hnoi maiv haih longx. Yie gengh jangx yie zinh ndaangc wuov hingv ndongc haaix nyei kouv.

Yie yaac gengh maiv hiuv duqv Tin-Hungh nyei en ndongc naaic longx, yie yaac maiv hiuv yie aengx zangc mienv hnangv. Nq’haav yie nyei auv aengx butv baengc duqv 3 hnyangx; maaih hnoi ninh mingh taux mienh muoz doic nyei biauv, ninh buatc ninh mbuo zoux leih baaix yie nyei auv buatc za’gengh longx haic, ninh ziouc gan jienv sienx liuz baengc yaac gengh longx jienv mingh aqv. Yie zungh maiv gaengh sienx, yie aengx sipv mienv yie sipv baac mienv mbenc hnaangx daaih yie nyei auv ninh yaac maiv caux yie nyanc aqv. Nq’haav yie nyei auv mbuox yie gan jienv ninh nor sienx: yie aengx mbuox nyei 4 dauh dorn caux 4 dauh mbuangz cingx daaih sienx Tin-Hungh.
Maaih deix ninh mbuo maiv gaengh guangc duqv in diuv lo haaix, yie tov Fs mbuo tengx daux gaux deix yie nyei fu’jueiv mbuo oc. Aengx tov Fs mbuo tengx yie nyei auv daux gaux oc, ninh nyei buoz mun duqv I hnyangx aqv. Yie yaac laengz zingh Fs mbuo ziex dauh oc tengx yie daux gaux.

Yie aengx maaih I dauh sieqv caux I dauh laannh ninh mbuo maiv gaengh haih sienx Tin-Hungh, yie aengx tov Fs mbuo tengx ninh mbuo daux gaux deix oc. Yie Yie mbuo duqv sienx Tin-Hungh yiem 2003 wuov hnyangx, duqv sienx Tin-Hungh za’gengh maaih baengh orn gau yaac laengz zingh Tin-Hungh camv gau. Yaac laengz zingh Fs mbuo ziex dauh oc.
Yie nyei zingh ginx waac taux naaiv liuz aqv. Yie tov juix naaiv zeiv fienx mingh taux bun Fs mbuo doqc biepc wuov gorngv waac fang bun njiec lungh ndive dauh dauh mienh duqv haiz oc.

Yie se mienh gox mienh duqv 53 hnyangx aqv, se maiv maaih cong-mengh yaac fiev nzangc maiv nangc zien, yie tov Fs mbuo manc manc doqc oc. Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo dauh dauh maaih bengh orn camv jienv faaux oc.
Zipv fienx, Zeuz M’liuz Zanx fun. Za’gengh tov TH ceix fuqv bun Fs mbuo dauh dauh maaih Sienx Lingh yiem buangv hnyouv oc.

Nyikv (Canh Zeiv)


Nyikv (Canh Zeiv)

Yie laengz zingh Ziouv TH bun ziangh hoc longx yie fiev F mingh caux LZ fs mbuo dauh dauh jiu-tong oc.

FS mbuo yiem longx nyei fai? Se gorngv yiem longx yaac laengz zingh Ziouv.
Yie mbuo naaiv bung yaac maaih baengh orn nyei oc.

Laengz zingh TH yaac maiv nqiemh yie zuiz-mienh, ninh ginv yie yiem 1998 wuov hnyangx, yie duqv sienx Ziouv daaih gengh maaih baengh orn camv nyei.

Zinh ndaangc yie nyei die maa mbuo maiv gaengh hiuv duqv sienx TH wuov zanc, aengx zoux mienv nyei nouh, gengh zuqc mienv hoic kouv gau, maiv maaih yietc hnoi baengh orn, daix jae daix dungz zoux mienv liuz fu’jueiv yaac maiv longx. Zoux gau yie nyei yietc dauh nziex ziouc nzuonx seix mingh, aengx maaih dauh naauz yaac zuqc mienv doic kouv gau, m’zing mbuov mangc maiv buatc, liemh hnyaangx yaac maiv haih lorz nyanc.

Yie nyei die maa gengh nzauh duqv kouv haic, zungv haiz maiv maaih kaux dorngx. Yie nyei maa hnoi hnoi nyiemv jienv mingh lorz sai-mienh daaih zoux mienv. Gengh nzauh haic nyiemv duqv m’zingh omx liemh maiv buatc jauv yangh, liuz die aengx dorh mingh ndie-sai. Liemh ndie-sai yaac maiv haih zorc aengx daauh nqaang daaih zoux mienv .

Nq’haaiv duqv haiz Ziouv TH nyei kuv fienx duqv sienx Ziouv daaih taux ih zanc, gengh maaih baengh orn camv haic. Laengz zingh Ziouv TH ceix fuqv bun Fs mbuo aengx haih zunh doz cuotv dienx daaih, gengh haiz orn duqv yie mbuo nyei hnyouv camv haic. Haiz Fs mbuo nyei qiex zunh douz cuotv dienx daaih yaac maiv buatc Fs mbuo nyei hmien.

Hnangv haaix nor, maiv gunv yiem go laanh maiv buatc laanh nyei hmien gorngv waac mv baac maaih hnoi mbuo aengx duqv buangh doic juangc yiem wuov Tin-dorngh oc. Maiv gunv ih zanc mbuo maiv duqv laanh caux laanh gorngv waac , mv baac mbuo nyei lingh wuonh zanc zanc juangc jienv zoux Ziouv nyei gong.

Yie tov Fs mbuo zanc zanc daux gaux weic yie mbuo naaiv fingx mienh oc (Zanh Zeiv). Yie zanc zanc daux gaux yaac jangx jienv daux gaux weic Fs mbuo zoux Ziouv nyei gong nyei oc.

Yie sienx Ziouv daaih duqv 10 lengh hnyangx mv baac maiv hiuv duqv Ziouv nyei leiz, doqc Ging-sou daaih yaac maiv bieqc hnyouv maiv mengh baeqc, tov daux gaux bun yie haih mengh baeqc Ziouv nyei leiz, haih zoux Ziouv nyei gong camv jienv faaux oc.

Nqen Dorngh


Nqen Dorngh

Laengz zingh TH dorh yie nzuonx daaih sienx kaux Ziouv Yesu gengh maaih baengh orn. Mv baac liuz nq’haav yie gengh buangh zuqc ziex nyungc nyauv jienv yie, yie yaac maiv maaih hnyouv sienx. Jiu-bang mienh gox gorngv oix zuqc sienx kaux TH liuz yie bieqc hnyouv Ziouv za’gengh njoux duqv yie, liuz yie cingx daux gaux mbuox TH buatc TH gengh tengx duqv yie.

Liuz yie cingx daux gaux mbuox TH buatc TH gengh tengx duqv yie jiex daaih. Ba’hnyangx yie aengx buangh zuqc norm naanc zingh. Sin zangc ziangh zueih , nq’haav ziangh taux m’zing.

Mingh taux ndie-sai yaac zorc maiv duqv, oix zuqc mingh taux domh ndie-sai mingh, se gorngv maiv mingh nor m’zing mbuov aqv. Yie yaac maiv maaih nyaanh mingh liuz yie aengx nzuonx aqv, cie yaac maiv maaih youh gaux. Wuov dauh nauz naaic dauh janx maaih youh maaic nyei fai? Ninh gorngv maiv maaih, oix longc mingh wuov ndiev zorqv wuom daaih an, gengh maiv lamh kaux dorngx liuz cingx maaih ganh dauh bun deix youh yie mbuo, cingx nzuonx daaih taux biauv daaih, m’zing yaac mangc maiv buatc jauv yangh.

Yie zanc zanc daux gaux bun TH yaac tengx zorc aengx maaih dauh gux maaih hnyouv hnamv yie gaeqv ndie daaih bun yie nzaaiux yietc hlaax nyiec cing daaih longx, yie za’gengh laengz zingh TH yaac laengz zingh wuov dauh gux. Yie yaac maiv zuqc mingh ndie sai.

Se gorngv haaix dauh haiz liuz yie naaiv deix zingh ginx gaanv goiv hnyou daaih lorz TH. TH za’gengh njoux mbuo nyei lingh wuonh nyei oc.

Laengz zingh Ziouv TH yie gorngv njiec mbuoqc naaiv hnangv.

Mbuaax


Mbuaax
Yie se Canh zeiv mienh yiem naaiv Jauh Zei Guoqv, yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun yie maih ziangh hoc a’hneiv fiev fienx caux finh saeng mbuo jiu-tong doic oc. Finh saeng mbuo dauh dauh yiem longx nyei fai? Se gorngv longx nyei nor laengz zingh Ziouv camv haic. Yie mbuo yiem naaiv se longx nyei oc. yie gengh laengz zingh haic finh saeng mbuo gorngv Ziouv nyei leiz cuotv dienx taaih gengh haiz orn duqv yie mbuo nyei hnyouv camv haic. Yie yaac hnamv haic fin- saeng mbuo oix buangh yaac maiv haih buangh, tov Ziouv ceix fuqv ceix congh mengh bun finh saeng mbuo dauh dauh zoux Ziouv nyei gong nqoi jienv faaux oc.

Yie aengx gorngv deix zengx-ginx waac bun mienh muoz doic muangz oc. Dongh zinh ndaangc yie maiv gaengh sienx Ziouv wuov zanc, zuqc saa-daan hoic yie kouv haic maiv lamh kaux dorngx, kungx zoux mienv nyei nouh yaac maiv gaux doh doh naanc naanc saauv maiv jiex.  Mv baac laengz zingh Ziouv Tin-Hungh nyei hnamv bun yie cuotv njang daaih. Yiem 1998 wuov hnyangx duqv sienx Ziouv daaih, gengh haiz longx haic.

Mv baac nqa’haav zuqc hungh jaa nyauv maiv haih sienx, yie ziangh naaic hnyouv namx maiv zoux leih baaix. Yaac aengx zuqc saa-daan daaih hoic, yie aengx gauh kouv zinh ndaangc wuov hingv. Yie duqv benx norm baengc se butv ndin maiv hiuv haaix nyungc, kungx oix zorng mienh hnangv. Hnoi hnoi nanv nzuqc tiux gan laangz horngc mingh lorz daix mienh daix auv jueiv hnangv.  Auv jueiv caux laangz mienh gamh nziex haic, nzauh hei yie daix  auv jueiv yaac cingv domh saih ong daaih zoux sai sipv mienv. Zorqv yie nyei jae dungz yungh daix njaang nzengc maiv gaux aengx gaav muoz-doic nyei daaih longc sipv mienv yaac maiv longx.

Laengz  zingh haic Ziouv Tin-Hungh dorh yie nyei domh naauz daaih buatc yie hnangv naaic butv, ziouc dorh yie mingh wuov leih baaix dorngh heuc jiu-baang mienh gox daux gaux tov Tin-Hungh tengx I buo nzunc, liuz yie nyei baengc ziangh naaic longx mi’aqv. Naaiv norm nyei leih baaix dorngh se yiem go nyei, se benx ganh norm mungv. Nqa’haav yie nyei baengc longx liuz yie aengx suiv biauv mingh bieqc, naaiv norm jiu-baang se maaih yietc hnoi jauv.


Yie duqv Ziouv tengx jiex daaih gengh haiz maaih baengh orn camv,  mv baac yie aengx hnyouv ngaengc maiv muangx Ziouv nyei waac. Dingh gong hnoi yie mingh weitv wuomh zuonx, zuqc domh mbaengx baang njiec daaih borqv yie nyei m’nqorngv huv, yie king njiec ndau mingh maiv hiuv mienh. Nyie daaih yie aengx maaih div dien qiex hnangv, yie ziouc manc manc nyorng nzuonx taux biauv, haiz m’sieqv dorn gorngv mbuox yie ninh gorngv, meih zoux dorngc dingh gong hnoi cingx daaih zuqc Ziouv dingc zuiz lorqc.


Yie hnamv daaih gengh zien nyei, tov mbuo mienh muoz doic maiv dungz zoux dorngc dingh gong hnoi hnangv yie oc. Zoux liuz yie yiem maiv dingc aengx biaux mingh ganh norm mungv yiem gau duqv yietc hnyangx, aengx zuqc saadaan hnoic yie nyei fuqc jueiv daic mingh, hnamv zuqc gengh haiz nzauh haic.


Ih zanc yie daaih taux naaiv norm siang-mungv, dorn jueiv yaac daic mingh biauv yaac jomc hnyangx donx maiv maaih nyanc. Mv baac ndongh haaix yie yaac maiv ngopv Ziouv yaac maiv guangc Ziouv, tov finh saeng mbuo daux gaux weic deix yie oc.


Yie fiev njiec mbuoqc naaiv hnangv, yie maiv duqv hoqc sou, nzaangc maiv gaux tov finh saeng manc manc doqc oc. Tov Ziouv ceix fuqv ceix congh mengh ceix baengh orn bun fin-saeng mbuo dauh dauh maaaih qaqv zoux Ziouv nyei gong oc, haaix zanc finh saeng zipv duqv gunv doqc cuotv dienx taaih oc.

Zeuz


Zeuz
Yie laengz zingh haic Tin-Hungh bun yie maaih ziangh hoc five fienx caux meih mbuo dauh dauh Fs jiu-tong yiem naaiv zeiv fienx oc. Fs mbuo dauh dauh yiem naaic bung yaac maaih baengh orn nyei fai? FS aac, mbuo yiem leih go gau laanh maiv duqv buatc laanh nyei hmien, mv baac yie haih duqv haiz Fs mbuo nyei waac yiem yie nyei Dienx Taaih yietc hnoi 2 nzunc. Fs mbuo yaac duqv buatc yie nyei waac yiem naaiv zeiv fienx, Fs aac, maiv gunv mbuo yiem leih go haic nyei mbuo nyei waac haih jiu-tong duqv naaiv se Tin-Hungh dorh jauv mbuo aqv, za’gengh laengz zingh Tin-Hungh camv haic!

Fs aac, yie haiz yiem naaiv nyei mienh ninh mbuo mingh mungv buangh liuz Fs mbuo nzuonx daaih haiz ninh mbuo gorngv, Fs mbuo a’lamh deix maiv gorngv waac cuotv Deinx Taaih aqv. Yie yaac maiv hiuv duqv za’gengh maaih hnangv naaiv nyei fai maiv maaih. Se gorngv Fs mbuo maiv gorngv waac cuotv DT aqv nor, yie zien-zien haiz korh fiqv haic nyei, yie ndorm muonz zuov jienv koi muangx haiz Fs mbuo zunh Tin-Hungh nyei doz cuotv DT yaac haiz njaaux yie kuinx orn duqv yie nyei hnyouv camv haic. Se gorngv haaix hnoi koi daaih yaac maiv nzang muangx maiv haiz gengh haiz korh fiqv haic nyei!

Fs aac, yie maaih ziex nyungc oix naaic meih mbuo weic zuqc yie maiv bieqc hnyouv, yie oix naaic taux fongc nyei jauv. Biauv zong meih yaac maiv buangv hnyouv fongc horc, yie ganh yaac haiz oix maaih hnyouv fongc horc bun Tin-Hungh, mv baac yie yaac gox aqv maiv zeiz yie zangv jaa dingh se fu’jueiv zangv. Se gorngv yie ganh yungz sic jeiv jae maaic, zieqc gouv nyei yietc gouv bun nzuonx Tin-Hungh hnangv naaiv zoux horpc fai maiv horpc to Gueih Wueih Fs dau cuotv dienx taaih bun yie hiuv duqv oc. Aengx caux mbuo zuangx nyei nyungc-nyungc lai meiv gaeng zuangx dorh mingh maaic benx zinh nyaanh daaih zorqv cuotv zieqc gouv yietc gouv fongc horc Tin-Hungh taux Leih baaix hnoi fongc horc aqc fai oix zuqc siou jienv drong yietc hnyangx cingx daaih zoux nduqc nzunc fongc horc yie gengh maiv mengh baeqc naaiv norm dorngx tov Gueih Weih Fs dau cuotv dienx taaih oc.

Yie oix naaic ziex yiemc Ging-sou yiem; Matv^taai 5:25-26, 6:5-6, 10:23-25, 13:51-52, 18:18-20 Lugaa 12:57-59, 17:31 Lomaa 10:6-8 1Ko^lin^to 12:1-10

Yie mbuo hiuv duqv lorz buatc sienx Tin-Hungh se yiem 1998 seinx daaih, mv baac yie mbuo nyei laangz dongh ninh mbuo maiv sienx Tin-Hungh wuov deix mienh caux hungh jaa ninh mbuo yaac maiv a’hneiv bun yie mbuo sienx Tin-Hungh. Hnangv haaix mv baac yie mbuo corc se bingx jienv sienx maiv guangc taux hnyangx 2003 hungh jaa ziouc heuc dauh dauh dorh leih baaix wuov dauh mingh naaic waac, hungh jaa hatc jienv gorngv maiv bun haaix dauh sienx Tin-Hungh aqv. Ninh haiz hungh jaa nyauv haic ninh ziouc guangc jienv yie mbuo beaux mingh ganh norm deic bung yiem mi’aqv. Mv baac yie mbuo corc se maaih ziex dauh yiem naaiv bingx jienv sienx, taux zoux leih baaix yaac maiv maaih mienh dorh leih baaix aqv.

Yiem 2005 wuov hnyangx 4 hlaax, hungh jaa koi wuic yie yaac mingh. Hungh jaa caux zuangx mienh gorngv taux, maiv bun mienh sienx Tin-Hungh, yie ziouc dau hungh jaa. Gorngv sienx Tin-Hungh nyei jauv bun hungh jaa caux zuangx mienh muangx.

Ninh mbuo ziouc daaih yie nyei biauv zorqv nzengc yie nyei sou aengx dorh yie mingh naaic waac, nzuonx daaih dongh sienx Tin-Hungh wuov deix mienh yietc zungv hnyouv naamx nzengc aqv, nqemh yie oix gorngv sienx Tin-Hungh nyei jauv bun hungh jaa muangx, ih zanc hungh jaa la’nyauv mbuo sienx Tin-Hungh nyei mienh aqv.

Yie ziouc haiz hnyouv maiv henh yietc deix, gengh haiz nzauh haic. Yie hnamv daaih se gorngv yie ziangh jienv nor hungh jaa haih zoux hoic sienx Tin-Hungh nyei mienh, se gorngv yie daic mi’aqv nor naaiv deix sic sung aqv, maiv hoic sienx Tin-Hungh nyei mienh aqv. Yie haiz hnyouv huaang haiz maiv fungc zoux yie ziouc mingh gaeqv ndie daaih nyanc yie nyei m’janc yaac maiv bun yie nyanc mv baac yie corc ngaengc jienv nyanc.

Dongh naaic hnoi yie nyanc 2 nzunc ndie yaac maiv daic nyanc liuz kungx haiz muangv muangv deix hnangv yaac maiv daic. Fs ih zanc yie jangx taux Tin-Hungh gengh bun yie nyei qiex dangx mv baac yie nyanc ndie hoic yie ganh. Ih zanc yie jangx taux zoux dorngc Tin-Hungh aqv. Maiv hiuv duqv yiem naaiv mingh nq’haaiv wuov douc yie aengx duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei fai maiv duqv gengh haiz nzauh haic guaax jienv yie nyei hnyouv. Tov Gueih Wueih Fs dau cuotv Dienx Taaih bun yie hiuv oc.

Yie mbuo nyei jiu-bang mienh zoqc maiv gaux zoux gong, nzunc baav jiu-bang heuc yie daux gaux fai doqc Ging-sou caux fongc horc nyaanh, ninh mbuo yaac bun yie goux maiv hiuv duqv yie zoux liuz naaiv deix sic yie horpqc zuqc zoux naaiv deix gong nyei fai maiv horpc , tov FS gorngv cuotv Dienx Taaih caux yie nyanc duqv Singx hnaangx nyei fai?

Laengz zingh Tin-Hungh, nq’haav hungh jaa yaac maiv zoux haaix nyungc hoic yie mbuo. Yie five naaic nyei waac se nzengc mbuoqc naaiv aqv. Yie nyei biauv maaih 6 laanh mienh, yie duqv 60 hnyangx, yie nyei m’jangc yaac maiv gaengh guangc duqv in diuv. Tov Fs mbuo dauh dauh jangx jienv daux gaux weic yie nyei m’jangc dorn caux yie mbuo nyei jiu-bang oc.

Fs aac, meih mbuo haaix zanc zipv duqv naaiv zeiv fienx, tov doqc cuotv Dienx taaih oc. Fiev ndotv nzangc tov Fs mbuo manc manc mangc oc. Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun Fs mbuo yietc zuangx maaih qaqv zoux Ziouv nyei gong mingh gormx lungh ndiev Aa men.

FS aac, meih mbuo ndorm muonz gorngv Ziouv nyei kuv fienx cuotv Dienx Taaih, gengh tengx duqv yie mbuo camv haic, mv baac yie mbuo maiv maaih haaix nyungc wuih nzuonx bun Fs mbuo, yie juix deix zinh nyeic bun FS mbuo zoux Dienx Taaih nyei gong se yietc jiouc (1,000,000 nd) Se gorngv FS mbuo zipv duqv yie nyei zingh nyeic nor yaac gorngv bun yie hiuv oc.


Saan


Saan
Laengz zingh Tin-Hungh nyei en bun yie Saan maaih ziangh hoc five fienx caux Fs mbuo jiu-tong doic. Laengz zingh zien hnamv nyei Tin-Hungh yaac aengx maaih hnyouv ndaauv aengx fungx Ninh ganh nyei ndoqc dorn njiec daaih yienx yie yangh jauv.

Yie duqv 16 hnyangx, yie duqv sienx Tin-Hungh yiem 2008 wuov hnyangx. Yie oix caux mienh lunx jiu-tong doic yiem naaiv oc. Meih mbuo yietc zungv yiem longx nyei fai? Yie yaac yiem longx nyei mv baac biauv hmuangv doic maiv maaih horpc fiem horpc eix, tov mienh lunx jiu-bang tengx yie daux gaux deix oc.

Yie ganh yaac maiv maaih congh-mengh yaac maiv mengh baeqc Ging-sou nyei leiz, tov Fs mbuo tengx yie daux gaux weic jiu-bang yaac weic yie oc. Yie ganh benx dauh mienh waaic mienh yaac maiv hiuv haaix nyungc , mv baac Tin-Hungh maiv nqemx yie yaac bun yie hiuv Kuv fienx daaih. Yie tov meih mbuo haaix dauh duqv zipv Tin-Hungh nyei Kuv fienx daaih nor, tov maiv dungx guangc Tin-Hungh mv baac kungx sienx longx hnangv oc.

Yie ganh zinh ndaangc wuov zanc koqv haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx, mv baac hungh jaa yaac zorqc yie nyei die maac mingh zoux doqc ziex laic lauh, yie mbuo fu’jueiv yaac maiv gaengh hiuv haaix nyungc liuz yie mbuo yuoqc yie mbuo nyei doic mingh wuonv lomc bingx jienv daux gaux, zoux gau za’gengh buatc hungh jaa bung die-maac mbuo nzuonx daaih.

Yie za’gengh duqv buatc Ziouv Tin-Hungh nyei njang-laangc ziux njiec yie mbuo nyei hmuangv doic caux jiu-bang yietc zungv maaih Tin-Hungh nyei hnamv liouc njiec taux yietc zung lungh ndiev mienh.

Ih zanc yie oix gorngv taux mienh lunx mienh yietc zungv, se gorngv maaih nziaauc sieqv nziaauc dorh nyei jauv, hnangv mbuo haaix dauh maaih hnyouv hnamv Tin-Hungh nor, oix guangc nqoi naaiv deix sic aqv. Mbuo yiem naaiv lungh ndiev haaix zanc zungv maaih dorng jaa nyei. Maiv zeiz gorngv mbuo maiv dorng jaa mbuo yietc laanh mienh zung maaih nzunc drong jaa nyei. Mv baac mbuo mouz laanh mienh zungv oix zuqc muangx Tin-Hungh nyei waac yaac ei jienv Tin-Hungh nyei waac zoux, zoux horpc Tin-Hungh!

Yie a’hneiv duqv caux mieh mbuo lungh ndiev mienh muoz jiu-tong doic, Aa men. Tov Tin-Hungh ceix fuqv ceix baengh orn bun FS mbuo dauh dauh oc, yaac caux mienh lunx mienh yiem naaiv lungh ndiev oc. Tov Tin-Hungh nyei hnamv beu jienv FS mbuo nyei maengc oc.


Maiv five mbuox

Maiv five mbuox

Laengz zingh haic Ziouv nyei hnamv Ziouv nyei korh lienh, Ziouv ganh dorh yie yiem hmuangx nyei dorngx cuotv daaih bieqc njang. Ih zanc yie gengh maaih orn-lorqc camv haic. Yie ziouc oix gongv deix yie nyei zinh ginx.

Yiem 1998 yie gan jienv yie nyei domh mienh sienx Ziouv, sienx taux 4 hlaax 1999 wuov hnyangx, yie buangh zuqc normh naanc zingh zuqc mb’lingh buov yie. Dongh wuov norm ziangh hoc yie liemh zeih king njiec ndau yaac muangv mingh. Yie nyei dae hlorpv yie nzuonx bieqc biauv. Yie fingv daaih mangc yie nyei sin-zangc liu-houx yaac yuqc nzengc. Yie za’gengh haiz mun kouv nyei.

Mv baac yie gengh laengz zingh Ziouv, Ziouv maiv guangc guangc Ziouv aengx tengx duqv yie nyei baengc longc longx daaih. Maiv daan hnangv naaic hnangv, yiem naaic daaih yie yaac aengx buangh zuqc ziex nyungc baengc zuqc siex hnyouv nyei jauv, Ziouv yaac aengx tengx duqv yie jiex daaih.

Hnangv naaic mienh muoz doic aac, mbuo hiuv duqv Ziouv nyei hnamv Ziouv nyei hnyouv gengh ndaauv gau maiv lamh beiv dorngx. Mienh muoz aac, gorngv meih mbuo duqv Ziouv dorh meih mbuo nzuonx daaih nor, tov meih mbuo maiv dungx aengx daauh nqaang aqv oc. Gunv bungx dingc hnyouv gan mbuo nyei nduqc dauh Ziouv hnangv.

Nyung

Nyung

Yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh yaac laengz zingh Fin-Saeng mbuo. Yiem 1998 wuov yie duqv Ziouv njoux yie yiem zuiz ga’ndiev cuotv daaih, yie yaac laengz zingh Ziouv Tin-Hungh.

Dongh maiv sienx nyei mienh daaih gorngv taux dorng jaa nyei jauv, yie maiv hiuv yie aengx oix mingh dorng jaa caux maiv sienx nyei mienh benx yie nyei m’jangc dorn. Mv baac laengz zingh Tin-Hungh maaih jioux waac gorngv mbuox yie, “ Meih yiem hmuangx cuotv njang daaih, meih aengx oix mingh bieqc hmuangx nzunc fai? Meih maiv dungx mingh aqv oc.” Yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh yaac laengz zingh Fin-Saeng mbuo caux laengz zingh yie nyei m’jangc dorn dorh yie sienx Ziouv.

Yie za’gengh a’hneiv Ziouv Tin-Hungh, yaac a’hneiv caux Fin-Seng mbuo.

Feix Lin


Feix Lin

Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh. Yie Feix Linh duqv Ziouv zuoqc yie nzuonx daaih za’gengh duqv baengh orn camv haic.

Yie oix gorngv deix yie nyei zingh ginx;
Yie jangx zuqc zih ndaangc yie duqv 10 lengh hnyangx wuov zanc, yie nyei domh mienh zangc mienv za’gengh kuov gau hnoi hnoi zuqc hoic jienv yiem, maiv maaih yietc hnoi baengh orn. Domh mienh yaac maaih nzaeng jaa mborqv jaax yie za’gengh haiz nzauh haic.

Mv baac ih zanc duqv Tin-Hungh zuoqc nzuonx daaih, domh mienh yaac maaih horpc fim dongh eix yaac maaih baengh orn. Yie laengz zingh Ziouv camv haic. Yie gan jienv domh mienh sienx Ziouv daaih yaac duqv Ziouv tengx nyungc-nyungc. Yie maiv gaengh dorng jaa wuov zanc yie buangh seix hnyouv nyei jauv, Ziouv yaac tengx yie hingh duqv jiex.

Yie dorng jaa daaih duqv 2 muoz fu’jueiv, yie nyei fu’jueiv dorn buangh zuqc norm baengc. Yie dorh ninh mingh ndie-sai biauv, mingh maiv gaengh taux fu’jeiv hmien maeng nzengc. Yie daux gaux liuz buatc Tin-Hungh za’gengh tengx, fu’jueiv nyei baengc yaac longx.

Yie gengh hiuv Ziouv maaih qaqv tengx duqv yie. Se gorngv mienh muoz haiz liuz yie nyei zingh ginx, gaanv goiv hnyouv nzuonx daaih lorz Ziouv, Ziouv za’gengh haih njoux mbuo nyei maengc.

Hingh


Hingh

Yie Hingh laengz zingh Tin-Hungh weic Tin-Hungh nyei za’eix yie duqv five fienx daaih buangh doic caux fin-saeng mbuo. Yie oix gorngv deix zingh ginx bun fin-saeng mbuo hiuv oc.

Yie duqv sienx Ziouv se weic yie duqv buangh kouv naanc, sipv mienv nyei ziangh hoc maiv maaih yietc hnoi baengh orn, yie ganh yiem hnyouv hnamv hnamv. Taux 1998 wuov hnyangx, yie laengz zingh Tin-Hungh nyei en za’gengh hlo haic bun wuov janx fin-saeng mingh zunh kuv fienx tengx yie mbuo guangc mienv.

Yie nyei m’jangc dorn gengh a’hneiv zipv fin-saeng mbuo nyei waa dorh yie mbuo auv jueiv sienx Tin-Hungh. Yie yaac duqv muangx fin-saeng mbuo gorngv taux Hapv^la^ham nyei lungh ndiev, se kungx ninh maaih sienx fim cingx haih duqv njoux. Hnangv naaic yie oix duqv njoux yie ziouc cing daaih duqv sienx Ziouv, laengz zingh Tin-Hungh.

Cunh Hin


Cunh Hin

Ih hnoi yie laengz zingh Tin-Hungh camv, bun yie duqv maaih ziangh hoc fiev fienx mingh caux fin-saeng mbuo jiu-tong doic yiem naaiv.

Yie maaih baengh orn nyei, yaac laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv haic. Yie laengz zingh Fs mbuo bungx Ziouv Yesu nyei Kuv fienx cuotv Dienx Taaih bun yie mbuo duqv zipv.

Yiem 1998 yie mbuo duqv goiv hnyouv nzuonx sienx kaux Ziouv Tin-Hungh daaih, gengh maaih baengh orn camv haic, weic zuqc yie duqv maaih Ziouv Yesu yiem yie mbuo nyei maengc, dauh dauh yaac duqv Ziouv nyei baengh orn camv.

Yie tov gorngv zingx ginx bun lungh ndiev mienh caux FS mbuo duqv hiuv, dongh yie corc yiem mienv nyei buoz ndiev wuov zanc oc.

Loz-hnoi yie nyei die maac mbuo maiv gaengh sienx Ziouv wuov zanc. Yie duqv 7 hnyangx, yie nyei die yaac benx sin fouh baengc yaac maiv haih longx, gengh butv duqv ndaauv haic! Yie nyei maa yaac gengh goux kouv gau, lorz haaix nyungc ndie zorc yaac maiv longx. Loz mienh daaih tengx zoux mienv, zoux gau mienv saeng kuv yaac baaic nzengc, jomc nzengc maiv maaih haaix nyungc aqv.

Yie nyei Muoc yaac faix nyei, aengx butv baengc ciou zoux gau mienv yaac maiv longx. dorh ziev mingh heuc mienh tengx buov, mv baac ninh maiv buov kungx siou jienv hnangv, nq’haav yie nyei muoc yaac ndortv mingh mi’aqv.

Da’nyieh hnyangx yie nyei dae aengx ndortv mingh, yie gengh haiz hnyouv mun haic maiv lamh kaux dorngx. Weic zuqc yie aengx maaih dauh dorc caux dauh muoc corc faix nyei. Yie nyei maa dorh jienv yie mbuo 3 muoz faix faix nyei. Muoz doic yaac mangc maiv diev yie mbuo yietc biauv mienh, kungx zuqc mienh hoic hnangv.

Se gorngv muoz doic nyei ga’naaiv ndortv mingh nor, ninh mbuo kungx laic duqv yie mbuo guh haanh mienh zorqv fai nimc hnangv. Maaih deix a’naaiv aengx buatc daaih, weic zuqc ninh mbuo ganh maiv jangx gorngv ninh mbuo an haaix! yie mbuo gengh jomc kouv nyei, maiv maaih haaix nyungc hnnagv mienh muoz doic nor.

Yie jangx zuqc yie mbuo buangh juix daaih nyei sic, gengh haiz doh naaic haic, yaac nzauh kouv haic. Yiem 1998 wuov hnyangx yie mbuo duqv goiv hnyouv daaih sienx kaux Tin-Hungh, gengh maaih baengh orn camv haic, maiv haih beiv haaix nyungc! Weic zuqc yei hiuv duqv gorngv, Ziouv ginv yie mbuo daaih benx ninh nyei naamh nyuoz, benx ninh nyei baeqc fingx. Za’gengh laengz zingh Ziouv nyei domh……en zingh!

Fs aac, maiv gunv mbuo leih ndongh haaix go, mv baac maaih yietc diuc jauv, gorngv sienx kaux Ziouv hnangv, se benx juangc norm sin oc. Tov FS mbuo zoux ziux fangx hlang baaux nzung nyei buonc caux Fs mbuo nyei hmuangv doic, tov juangc gapv jienv zoux daaih oc. Yie longc hnyouv nyei zuov taux FS mbuo zoux taux duqv. Yie tov Tin-Hungh tengx FS mbuo haih maaih Ziouv nyei cong-mengh zoux duqv daaih oc.

Dongh yie fiev naaiv zeiv fienx caux yie nyei zingh ginx, yie gan nyei wuomh mueic liouc jienv yiem yie nyei hmien njiec. Weic zuqc yie hnamv haic Fs mbuo dauh dauh. Tov Ziouv ceix fuqv ceix en bun Fs mbuo dauh dauh maaih qaqv zoux Ziouv nyei gong camv jienv faaux.

Mv Kaeqv


Mv Kaeqv

Yie yiem naaiv oix fiev zeiv fienx mingh caux finh saeng jiu-tong doic oc.
Yie yaac maiv haih gorngv haaix nyungc camv. Yie tov finh saeng mbuo dauh dauh zanc zanc maaih qaqv a’hneiv zoux Ziouv nyei gong haih nqoi. Finh saeng mbuo dauh dauh yiem naaic maaih baengh orn nyei fai? yie mbuo yiem naaiv yaac maaih baengh orn nyei oc.

Yie zinh ndaangc maiv duqv bungx nqoi wuov zanc, gengh zuqc mienv hoic kouv gau, yaac maiv lamh kaux dorngx, kungx zanc zanc zoux mienv nyei nouh gauv hnangv, yaac maiv haih duqv bungx nqoi. Zinh ndaangc yie nyei dae yaac buov nyungh in buov gau duqv camv hnyaangx aqv, liuz yiem gau naaiv norm guoqv yaac zuqc janx mborqv bieqc yie mbuo nyei guoqv daaih. Wuov zanc yie yaac maiv gaengh cuotv seix yie nyei maa yaac dorh jienv dauh fuqc jueiv dorn biauv jiex naaiv jiex wuov nyei bingx. Gengh kouv gau, yie nyei dae yaac aengx buov yungh in daaih, zoux bun ninh gengh lueic haic. Yie nyei maa ziouc biaux mingh ganh norm dorngx, nqa’haav yie nyei dae siouc kouv gau ziouc daic mi’aqv.

Yie yaac benx yietc dauh doh naanc mienh, yie nyei dae daic liuz nqa’haav yie duqv 12-13 hnyangx wuov zanc, yie yaac zuqc mienv muoqv yie butv nzunc domh baengc duqv 20 hnoi, yaac yangh maiv duqv jauv. Mv baac ih zanc duqv bungx nqoi daaih, gengh haiz laengz zingh tin-Hungh nyei en camv haic. Yie duqv Ziouv zuoqc yie yiem hmuangx cuotv bieqc njang se yiem hnyangx 1998 wuov hnyangx, feix hlaax duqv Ziouv caux yie mbuo dongh yiem.

Feix Lin


Feix Lin

Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh. Yie Feix Linh duqv Ziouv zuoqc yie nzuonx daaih za’gengh duqv nyei baengh orn camv haic.

Yie oix gorngv deix yie nyei zingh ginx;
Yie jangx zuqc zih ndaangc yie duqv 10 lengh hnyangx wuov zanc, yie nyei domh mienh zangc mienv za’gengh kuov gau hnoi hnoi zuqc hoic jienv yiem, maiv maaih yietc hnoi baengh orn. Domh mienh yaac maaih nzaeng jaa mborqv jaax yie za’gengh haiz nzauh haic.

Mv baac ih zanc duqv Tin-Hungh zuoqc nzuonx daaih, domh mienh yaac maaih horpc fim dongh eix yaac maaih baengh orn. Yie laengz zingh Ziouv camv haic. Yie gan jienv domh mienh sienx Ziouv daaih yaac duqv Ziouv tengx nyungc-nyungc. Yie maiv gaengh dorng jaa wuov zanc yie buangh seix hnyouv nyei jauv, Ziouv yaac tengx yie hingh duqv jiex.

Yie dorng jaa daaih duqv 2 muoz fu’jueiv, yie nyei fu’jueiv dorn buangh zuqc norm baengc. Yie dorh ninh mingh ndie-sai biauv, mingh maiv gaengh taux fu’jeiv hmien maeng nzengc. Yie daux gaux liuz buatc Tin-Hungh za’gengh tengx, fu’jueiv nyei baengc yaac longx.

Yie gengh hiuv Ziouv maaih qaqv tengx duqv yie. Se gorngv mienh muoz haiz liuz yie nyei zingh ginx, gaanv goiv hnyouv nzuonx daaih lorz Ziouv, Ziouv za’gengh haih njoux mbuo nyei maengc.

Yinh


Yinh

Yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh.

Yie zinh ndaangc zangc mienv nyei ziangh hoc maiv sienx Tin-Hungh, yie gengh kouv haic maiv maaih baengh orn. Maaih fu’jueiv butv baengc kouv haic maiv hiuv sienx.

Ih zanc laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun yie maaih baengh orn. Yie gengh haiz Ziouv Tin-Hungh nyungc-nyungc tengx duqv. Yie a’hneiv haic Ziouv Tin-Hungh njoux duqv yie mbuo.

M’Cing


M’Cing

Yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh zuoqc yie nzuonx daaih sienx kaux Ziouv maiv zuqc tengx mienv benx nouh. Sienx kaux Ziouv buangh zuqc seix hnyouv nyei jauv caux naanc zingh, Tin-Hungh ganh tengx nzengc.

Yiem 2005 yie mingh zoux Ziouv nyei gong, buangh zuqc hungh jaa heuc mingh zaah, naaic yie mbuo mingh haaix njaaux mienh daaih. Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh, Tin-Hungh ganh mbenc sung aengx bungx yie mbuo nzuonx. Nq’haav yaac maiv buatc zoux la’nyauv gengh laengz zingh Ziouv Tin-Hungh.

Yie aengx maaih dauh sieqv butv baengc mbai 3 hlaax nyiec. Mv baac kungx daux gaux bangc Tin-Hungh yaac tengx duqv longx mi’aqv. Maiv hnangv wuov zanc dongh sienx mienv wuov kouv .

Jiez daaih yie aengx maaih dauh youz, ninh kungx ndaam mengh sienx Ziouv hnangv, maiv zien-zien nyei sienx mv baac kungx hopv diuv hnangv. Hopv gau diuv butv baengc ziangh naaic daic mingh. Ih zanc haaix dauh haiz liuz yie naaiv deix zingh ginx maiv dungx hoqv diuv aqv oc.

M’Naix


M’Naix

Yie gorngv nyei zinh ginx se jangx maiv nzengc, dongh yie mbuo maiv gaengh sienx Ziouv wuov zanc , za’gengh maaih naanc zingh camv nyei. Yie duqv sienx Ziouv yiem 2003 Yie cingx maaih baengh orn. Tin-Hungh nyei hnyouv ndaauv hnyouv juangv yaac maiv guangc yie mbuo.

Yie nyei maa ninh butv baengc mau se maiv gaengh sienx Ziouv. Yie mbuox yie nyei maa zorqv mienv guangc, ninh yaac zorqv guangc. Mv baac yie nyei dae aengx zorqv nzuonx daaih. Yiem 2004 wuov hnyangx, yie nyei maa aengx zorqv guangc mingh. Yie nyei maa baengc ziouc longx yaac hiuv Tin-Hungh tengx duqv ninh.

Ih zanc yie nyei die corc mbuov in hopv diuv, tov fin-saeng mbuo daux gaux weic tengx ninh oc.

M’Laai


M’Laai

Yie laengz zingh Tin-Hungh, yie duqv haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx yie a’hneiv haic. Yie duqv sienx daaih Ziouv tengx jienv yie maaih baengh orn liuz nq’haav yie buangh zuqc naanc zingh nyei jauv.

Yie nyei fu’jueiv butv baengc daaih zorc yaac maiv longx yaac ndortv mingh yie zungv nzauh nyei. Mv baac yie daux gaux liuz Tin-Hungh tengx jienv yie. Nq’haav yie ganh mingh wuov lomc yie nyei m’zingh mangc maiv buatc jauv. Yie daux gaux liuz Tin-Hungh tengx yie liemh zeih mangc duqv buatc daaih. Yie cingz nzuonx duqv biauv.

Yie gengh laengz zingh Tin-Hungh tengx jienv yie maaih baengh orn. Zinh ndaangc yie maiv gaengh hiuv sienx Ziouv wuov zanc yie benx yietc dauh guh hanh nyei mienh.

Yie fiev njiec mbuoqc naaiv haaix deix maiv horpc tov Tin-Hungh guangc zuiz bun yie.

Fouv


Fouv

Yie laengz zingh Tin-Hungh zuoqc yie nzuonx daaih sienx kaux Ziouv gengh haiz maaih njeih youh camv.

Jiex daaih yie nyei jiu-bang zuqc hungh jaa zoux doqc, zuqc mborqv zuqc baatc nyaanh. Mv baac jiex daaih 2 hnyangx naaiv laengz zingh Tin-Hungh tengx jienv aengx duqv bungx nqoi deix.

Yie ganh duqv sienx daaih yaac gengh buatc Tin-Hungh nyei fuqv camv haic, Ziouv yaac gengh tengx duqv nyungc-nyungc. Yie yaac duqv mingh taux ganh norm guoqv buatc dauh janx dorc butv baengc duqv 5 hnyangx yaac maiv haih longx. Weic zuqc ninh maiv gaengh sienx Ziouv. Haaix ndau mingh zorc nzengc yaac maiv longc. Maaih hnoi nor ndie-sai maiv zorc aqv, mbuox ninh mingh haaix ndau yaac mingh aqv.

Ninh mbuo nzauh gau maiv hiuv duqv hnangv haaix nor zoux. Aengx jiex daaih yietc hnoi nyei dorngx ziouc haiz gorngv maaih sienx Tin-Hungh nyei mienh nyei. Ninh mbuo ziouc mborqv dienx mingh heuc sienx Ziouv nyei mienh daaih tengx ninh mbuo daux gaux.

Gengh buatc Tin-Hungh tengx duqv wuov laanh baengc mienh liemh zeih longx daaih. Naaiv Ziouv nyei mborqc horngh nyei sic, tengx naaiv fingx janx haih goiv hnyouv sienx Tin-Hungh.

Yaangh


Yaangh

Yie gengh a’hneiv longx hnyouv duqv caux FS mbuo jiu-tong doic yiem naaiv fienx. Gengh laengz zingh Tin-Hungh beu jienv mbuo ziex bung Iu-mienh. Jangx zuqc mbuo maiv maaih ganh nyei deic bung Tin-Hungh ganh ziux gox jienv mbuo yietc laanh yiem yietc norm guoqv yietc norm deic bung, mv baac Tin-Hungh maiv la’kutv mbuo.

Loz hnoi mbuo ndortv naanc baaux deic bung faatv nzaanx ziex bung lungh ndiev. Tin-Hungh bun Fs mbuo duqv zipv Kuv fienx liuz Fs mbuo aengx zunh Kuv fienx cuotv Dienx Taaih. Ziouc bun yie mbuo yiem naaiv bung yaac duqv caux jienv Fs mbuo sienx Ziouv Tin-Hungh.

Gengh laengz zingh haic Ziouv, bun Iu-mienh duqv zipv Ziouv nyei Kuv fienx aengx duqv lorz buatc mbuo Iu-mienh doic. Maiv daan duqv koi Dienx Taaih muangx hnangv yaac duqv FS mbuo daaih naaiv bung njaaux yie mbuo. Laengz zingh Ziouv Tin-Hungh bun mbuo hnangv naaiv, haiz longx hnyouv gau.

Yie tov Tin-Hungh aengx bun Fs mbuo maaih qaqv zoux Dienx Taaih nyei gong camv jienv faaux, yaac aengx haih maaih qangx daaih njaaux yie mbuo oc.

Feix Nernh


Feix Nernh

Yie laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv haic. Wuov zanc yie mbuo maiv gaengh hiuv duqv Tin-Hungh gaengh zuqc mienv hoic kouv gau.

Ih zanc Ziouv duqv dorh yie mbuo nzuonx daaih gengh haiz maaih baengh orn camv haic. Ziouv gengh maiv guangc yie mbuo yietc dauh Ninh nyei hnyouv ndaauv haic, Ninh zoux duqv nyungc-nyungc kuv sic.

Wuov zanc zaangc mienv nyei ziangh hoc zuqc mienv hoic zorqv jai dungz daix zoux mienv yaac maiv haih longx. Ih zanc laengz zingh Tin-Hungh nyei en camv, mbuo maaih naanc zingh mbuo jiouh bun Tin-Hungh tengx, Ziouv yaac haih tengx duqv.

Wuonh


Wuonh

Laengz zingh Tin-Hung bun yie duqv fiev fienx caux ziex dauh mbuo jiu-tong doic oc.
Yie Laengz zingh Tin-Hung zuoqc yie nzuonx daaih duqv Ninh nyei baengh orn njeinh youh. Yiem yie nyei hnyouv hnamv taux Tin-Hungh nyei en za’gengh jaaix haic yiem yie nyei maengc, Tin-Hungh zoux nyei gong za’gengh mbuoqc horngh haic.

Yie jangx zuqc zinh ndaangc yie yiem mienv nyei buoz-ndiev za’gengh kouv haic, maiv maaih yietc hnoi duqv njeih youh, kungx hnoi-hnoi kouv jienv yiem. Zuqc mienv gunv nyei ziangh hoc za’gengh kouv haic maiv haih duqv baengh orn.

Laengz zingh Tin-Hungh maiv nqemh yie zuoqc yie nzuonx daaih beu jienv yie mbuo nyei hmuangv doic. Ih zanc gengh haiz duqv Tin-Hungh nyei en nzie jienv yie mbuo, naaiv gengh mbuoqc horngh haic Ziouv zoux nyei gong. Yaac maiv daan bun yie mbuo hnangv mv baac bun dauh dauh dongh sienx Ninh yietc zungv duqv njeih youh fih hnanngv nzengc.

Yie laengz zingh Ziouv koi jauv yienz jauv bun camv-dauh fin-saeng duqv daaih buangh yie mbuo. Buatc meih mbuo za’gengh maaih hnyouv hnamv yie mbuo camv haic. Gengh laengz zingh Meiv guoqv caux Taiv-guoqv nyei norm-norm jiu-bang, fungx meih mbuo nyei Fs bieqc yie mbuo nyei guoqv daaih njaaux yie mbuo. Gengh laengz zingh camv weic meih mbuo dauh dauh cuotv zinh nyaanh, fongc horc zinh nyaanh dengv meih mbuo nyei Fs daaih njaaux Tin-Hungh nyei doz bun yie mbuo duqv haiz yaac hiuv duqv Ziouv nyei doz . Laengz zingh Ziouv camv haic Ziouv zoux nyei gong bun mbuo dauh dauh.

Aengx jiex mingh yie yaac tov Fs mbuo daux gaux weic yie mbuo nyei jiu-bang bun jiu-bang bieqc hnyouv taux fongc horc zieqc guoqv nyei yietc gouv. Yie mbuo nyei jiu-bang qiemx zuqc daux gaux weic naaiv norm dorngx. Tov meih mbuo dauh dauh haiz liuz yaac tengx jienv daux gaux weic yie mbuo oc.

Laengz zingh Tin-Hung zuoqc yie nzonx daaih, ih zanc yie yaac duqv zoux Ziouv nyei gong yiem jiu-bang ga’nyuoz. Mv baac haiz maiv maaih cong-mengh zoux camv. Tov Fs mbuo caux dauh dauh haiz liuz yaac jangx jienv daux gaux weic bun yie maaih qaqv zoux Ziouv nyei gong camv jienv faaux oc.

Maiv fiev mbuox


Maiv fiev mbuox

Yie a’hneiv laengz zingh Ziouv Tin-Hungh.  Yie za’gengh a’hneiv fiev naaiv zeiv fienx caux Lei Zanx fin-saeng mbuo jiu tong doic.   Yie duqv 38 hnyangx yiem janx zei guoqv.

Yie oix gorngv deix zingh ginx waac.  Zinh ndaangc yie maiv gaengh sienx Tin-Hungh nyei ziangh hoc, yie yiem saa daan nyei buoz ndiev zuqc mienv hoic gau.  Yie maaih dauh naauz gorngv duqv dauh auv yaac duqv dauh fuqc jueiv daaih, mv baac maiv hiuv sienx Ziouv Tin-Hungh zuqc mienv hoic taux daic mi aqv.  Nzuonx seix duqv hlaax lengh nyiec, nqa’haav naaic dauh mienv aengx daaih hoic yie, yie  mingh ndeic zuqc mienv hoic yie king njiec ndau mingh. 

Yie haiz kuov gau a’lamh deix daic aqv, m’jangc dorn daaih heuc yie nzuonx gau yaac maiv gaengh taux biauv.  Taux gorx nyei biauv ndiev yaac aengx king jienv njiec,  jiex maiv duqv sin.   Gorx heuc yie bieqc ninh nyei biauv, ninh tengx yie mbuo mbouv guaax yaac maiv longx.  Nqa’haav yie cingx manc manc nyei hitv jienv kuonx nzuonx taux biauv.  M’jangc dorn yaac mingh lorz mienh mbuov guaax yaac maiv longx.  Nqa’haav m’jangc dorn aengx mingh lorz siec dauh sipv mienh daaih taux biauv, yaac aengx daix jae daix dungz, daix gau yaac mietc nzengc.  Sipv mienv yaac maiv longx.

Liuz nqa’haav haiz mienh gorngv maaih dauh Tin-Hungh hingh jiex mienv nyei hungh yaac hingh jiex nyungc nyungc.  Yie cingx yiem 1998 wuov hnyangx liemh zeih guangc mienv sienx Ziouv daaih.  Yaac haiz gorngv fin-saeng mbuo zunh doz yiem dienx taaih yaac aengx koi muangx haiz fin-saeng mbuo nyei qiex gorngv cuotv dienx taaih.  Yie ziouc ndorm muonz koi ndaaih muangx, haiz Leiz Zanx nyei qiex gengh haiz a’hneiv haic.

 Yiem 2004 wuov hnyangx, yie buangh norm naanc zingh se yie nyei la’kuotv mun yaac aengx jaangh ngaengc duqv buo hlaax nyiec, yaac maiv longx yie nyei m’jangc dorn aengx dorh yie mingh ndie-sai biauv.  Ndie-sai gorngv yie nyei sin maaih dauh fuqc jueiv duqv hlaax lengh yiem sin, ndie-sai gorngv zorqv naaiv dauh fuqc jueiv liuz cingx haih zorc baengc.  Yie yiem wuov ndie-sai biauv yaac haiz nzauh gau ziangh sin cuotv hanc, mv hiuv hnangv haaix nor zoux.  Ndie-sai yaac tengx yie zorqv naaiv dauh fuqc jueiv mi’aqv.  Yie yaac gamh nziex maiv nyanc singx hnaangx.  Tov fin-saeng mbuo porv mengh bun yie hiuv oc.  yie yaac laegnz zingh Tin-Hungh camv tengx jienv longx deix yaac longx maai dangx gorn.  La’kuotv yaac a’loc mun.  tov daux gaux weic deix oc. 

se gorngv fin-saeng hiuv duqv la’kuotv mun nyei ndie tov gorngv cuotv dienx taaih bun yie hiuv oc.   Yie maaih ziex nyungc kuonx hnyouv.  Yie mbuo I hmuangv yaac maiv hiuv nzangc.  Tov daux gaux weic deix yie mbuo hmuangv oc.  yie maaih buo dauh fuqc jueiv. Yie laengz zingh fiev njiec mbuoqc naaiv hnangv.  Yie yaac maiv haih fiev yie heuc yie nyei dorn tengx yie fiev.

Wuonh


Wuonh

Yie nyei mbuox se heuc Wuonh, yie se janx Zeiv mienh yiem naaiv janx zei guoqv. Yie laengz zingh Ziouv Tin-Hungh camv haic bun ziangh hoc yie fiev fienx daaih jiu-tong doic caux dauh dauh finh saeng mbuo yiem naaiv Dienx taaih.

Yie tov naaic gaax finh saeng mbuo yiem naaic dienx taaih zamc buatc maaih yie mbuo nyei nzaangc nyei fai? Se gorngv maiv maaih nor tov finh saeng mbuo gorngv cuotv dienx taaih bun yie hiuv oc.

Yie sienx Ziouv se yiem 1998 wuov hnyangx oc, yie nyei biauv nyouz maaiv 5 laanh mienh.  Yie nyei maa caux yie mbuo I hmuangv aengx I laanh dorn sienx daaih, Ziouv yaac maiv nqemh yie bun ninh nyei zingh nyei yie zoux Ziouv nyei gong. Yie yaac maiv maaih congh mengh zoux, yie tov finh saeng daux gaux weic yie oc.

yie aengx gorngv yie nyei zingh ginx waac daaih bun finh saeng mbuo daux gaux weic yie, yie cuotv mingh zoux Ziouv nyei gong yaac buangh zuqv ziex nyungc seix hnyouv nyei sic, gorngv cuotv daaih yaac tov finh saeng mbuo daux gaux weic yie oc.

Yie cuotv mingh ganh norm saengv mingh zoux Ziouv nyei gong, yaac zuqc wuov hungh jaa nyei baeng daaih zorqv yie mingh zoux doqc bun yie.  Da’nyeic nzunc yie cuotv mingh taux ganh norm deic-bung tengx mienh jiez wuom nyei leiz tengx duqv liuz yie aengx nzuonx taux ndaamh jauv doix lungh muonz zanc.  Yie lorz janx nyei biauv bieqc mingh bueix janx yaac maiv bun bieqc.   Janx nyei juv daaih camv haic, yaac mborqv maiv hingh, juv yaac ngatc yie nyei zaux gengh mun haic.  Wuov zanc yie hnamv taux zinh ndaangc Ziouv Yesu nyei siouc kouv yaac orn duqv yie nyei hnyouv camv haic. Yie yaac aengx cuotv mingh zoux Ziouv nyei gong.

Da’faam nzunc yie aengx guangc yie nyei biauv nyuoz ganh yiem biauv, yie ziouc mingh zoux Ziouv nyei gong.  Yie maiv gaengh nzuonx biauv yie nyei m’sieqv dorn caux yie nyei I muoz dorn yiem jienv biauv nyuoz.  Ninh mbuo bueix wuov biauv nyei mv baac doix zuqc lungh muonx zanc yie nyei m’sieqv dorn bueix m’njomh ndo nyei, ninh haiz biauv mbui haic ninh aengx jiez sin daaih maangc buatc gu’ngaaic biauv mbaang nzengc ninh za’gengh gamh nziex haic.

Da’nyeic hnoi doix zuqc dingh gong hnoi ninh mingh zoux leih baaix ninh gorngv mbuox wuov deix gorx youz yaac maiv sienx gorngv yie nyei biauv mbaang, da’faam hnoi yiem hlangh gux nyuoz nyei gorx youz aengx daaih gomv biauv.  Yie  nzuonx taux biauv yaac gengh  kuv yiem, yie za’gengh laengz zingh haic Ziouv.

Yie aengx cuotv mingh zoux Ziouv nyei gong da’feix nzunc, yie mingh zoux Ziouv nyei gong lauh nyei.  Yaac mingh domh zingh hoqc sou duqv yietc hlaax,

yie aengx nzuonx taux ndaamh jauv, maaih mienh daaih mbuox yie gorngv yie nyei biauv mbaang da’nyeic nzunc za’gengh mbaang mi’aqv. Yie nzuonx taux biauv buatc yie nyei m’sieqv dorn nzauh gau, naaiv se weic yie nyei m’sieqv dorn maiv gaengh maaih sienx fim hlo ninh ziouc nzauh.  Tov finh saeng mbuo daux gaux weic yie nyei biauv nyouz mienh oc.

Yie nyei laangz yaac buangh deix doux zieqc biauv maiv gengh maaih dorngx yiem, hnoi hnoi nzauh gau yie tov finh saeng mbuo daux gaux weic ninh mbuo oc . Yie tov Tin-Hungh ceix fuqv ceix baengh orn, yaac ceix qaqv bun finh saeng mbuo dauh dauh zoux Ziouv nyei gong nqoi oc.

Yie maiv haih fiev camv yie fiev njiec mbuoqc naaiv hnangv, maaih deix yie fiev maiv doix.  Yie tov finh saeng mbuo duqv zipv  yaac manc manc doqc oc, yie oix fiev camv yaac hnamv maiv cuotv, duqv maaih deix yie hnamv daaih yaac maiv haih fiev meih mbuo nyei nzaangc, yie mbuo yaac maiv gaengh maaih finh saeng tov finh saeng ganh daux gaux weic yie mbuo oc.

Yie aengx juix siou waac hlaang daaih bun fin-saneg haiz naaiv siou waac hlaang, se yiem meih mbuo nyei nzung faan cuotv daaih orn yie mbuo mienh muoz nyei hnyouv.

Faam


Faam

Yie gorngv taux yie nyei zingh ginx. Zinh ndaangc yie maiv gaengh sienx Ziouv wuov zanc, yie benx dauh mienh waaic mienh. Yie nyei m’jangc dorn kungx mingh nduov zinh, hnoi hnoi kungx nzaeng jaa. Fu’jueiv yaac hnoi hnoi butv baengc gengh haiz kouv haic.

Nq’haav haiz maaih mienh gorngv maaih Tin-Hungh tengx duqv mbuo nyei, yie nzuonx daaih gorngv mbuox yie nyei maa caux yie nyei m’jangc dorn. Ninh mbuo gorngv gengh longx haic mbuo nyei mienv gengh huv haic. Yie nyei m’jangc dorn za’gengh lorz mienh daaih tengx guangc mienv, mingh da’yietv nzunc ninh mbuo yaac maiv daaih, aengx mingh lorz ganh dauh daaih tengx guangc.

Guangc liuz mienv za’gengh haiz maaih baengh orn haic, Ziouv gengh maaih qaqv tengx duqv mbuo camv haic.

Jiex daaih 2003 wuonv hnyangx m’jangc dorn mingh gornx ndiangx zoux biauv zuqc bouv piqv ninh nyei zaux. Ninh yaac la’kuqv mienh mingh, yie gengh haiz nzauh haic. Yie ziouc daux gaux liuz ninh aengx fiuv jiex daaih. Ninh gorngv mbuox yie maiv dungx nzauh Tin-Hungh haih tengx duqv yie yaac bungx hnyouv bun Ziouv Tin-Hungh.

Aengx jiex daaih 2005 wuonv hnyangx, yie nyei ngongh yaac daic 2 dauh. 2007 wuov hnyangx mienh yaac aengx piqv dauh dungz-nyeiz. 2008 wuov hnyangx 12 hlaax, 19 wuov muoz douz aengx zieqc norm yie nyei biauv dorn mingh.

Yie yaac haiz hnyouv mun hnangv nzuqc nzopv nor mun, mv baac yie caux yie nyei m’jangc dorn gapv hnyouv daux gaux liuz gunv zoux gunv haiz hnyouv longx. Yie hnamv daaih yietc hnoi gaux yietc hnoi nyanc duqv aqv. Mbuo cuotv seix maiv dorh haaix nyungc daaih, mbuo nzuonx seix yaac maiv dorh duqv haaix nyungc nzuonx. Fai Ziouv nzuonx nyei ziangh hoc yaac maiv haih dorh duqv haaix nyungc.

Yie laengz zingh Ziouv fiev zingh ginx njiec mbuoqc naaiv hnangv,