Site logo
Ging-Sou Nzung

Cong-Mengh Waac 1:7,9,20,26

Baaux: Zeuz, Muangz Buv






Download

Cong-Mengh Waac 1:7,9,20,26
7 Wuonh zaang nyei gorn se oix zuqc taaih ZIOUV. Mienh hngongx mienh mangc piex cong-mengh caux njaaux nyei waac.

9 weic zuqc naaiv deix i nyungc benx nzueic haic nyei ningv ndongx jienv meih nyei m'nqorngv,
yaac hnangv diuh jiem-limc dangh jienv meih nyei jaang nor.

20 Cong-mengh se hnangv dauh m'sieqv dorn yiem jaai-horngc heuc, yiem domh zuangx zaamc ninh heuc qiex hlo nyei.

26 Meih mbuo zuqc zeqc naanc yie ziouc jatv. Meih mbuo zuqc domh heiv sic haeqv meih mbuo, yie yaac huotv meih mbuo.

Singx Nzung 1

Baaux: Zeuz, Muangz Buv






Download

Singx Nzung 1
1 Maaih orn-lorqc nyei mienh se maiv muangx mienh waaic mienh nyei za'eix, maiv yangh zuiz-mienh nyei zaux-mbiec,
yaac maiv caux huotv Tin-Hungh nyei mienh juangc jauv yangh.
2 Daaux nzuonx ninh a'hneiv ZIOUV nyei leiz-latc, ziu yiex fei-fangv ninh nyei leiz.
3 Ninh se hnangv diuh ndiangx zuangx wuov ndoqv-hlen, ziux ziangh hoc cuotv biouv, normh yaac maiv nqaai. Yiem ninh zoux nyei nyungc-nyungc duqv longx.
4 Mv baac mienh waaic mienh zungv maiv hnangv naaic. Ninh mbuo se hnangv mbieqv zuqc nziaaux buonc nzaanx mingh nor.
5 Taux siemv zuiz nyei ziangh hoc mienh waaic mienh oix zuqc Tin-Hungh dingc zuiz, zuiz-mienh yaac maiv duqv caux gapv zunv nyei kuv mienh yiem.
6 Weic zuqc ZIOUV ziux goux kuv mienh nyei jauv, mv baac orqv mienh nyei jauv-louc zungv oix zuqc mietc.

Singx Nzung 22:26-29

Baaux: Zeuz, Muangz Buv






Download

Singx Nzung 22:26-29
26 Mienh jomc mienh duqv nyanc beuv. Haaix dauh lorz ZIOUV zungv oix ceng ninh. Tov bun meih mbuo yietc liuz ziangh jienv.
27 Jomc lungh ndiev norm-norm dorngx nyei mienh oix jangx ZIOUV ziouc huin nzuonx daaih lorz ninh. Maanc guoqv nyei maanc fingx oix yiem ninh nyei nza'hmien baaix ninh.
28 ZIOUV maaih hungh lingc, yaac gunv maanc guoqv.
29 Yiem lungh ndiev zoux maux nyei mienh oix yiem ninh nyei nza'hmien gueic njiec baaix. Da'faanh nzuonx benx nie-mbung nyei mienh, se maiv haih tengx ganh maaih maengc ziangh nyei mienh, oix gueic njiec baaix ninh.

Singx Nzung 24:9-10

Baaux: Zeuz, Muangz Buv






Download

Singx Nzung 24:9-10
9 Koi nqoi laatc gaengh maah! Koi nqoi loz-hnoi nyei gaengh. Maaih njang-laangc nyei Hungh oix bieqc daaih.
10 Naaiv dauh njang-laangc nyei Hungh dongh haaix dauh? Se Nernh Jiex nyei ZIOUV. Dongh naaiv dauh zoux njang-laangc nyei Hungh. - Selaa

Cong-Mengh Waac 8

Baaux: Zeuz, Muangz Buv






Download

Cong-Mengh Waac 8
1 Cong-mengh heuc jienv maiv zeiz? Mengh baeqc nyei jauv heuc qiex hlo nyei maiv zeiz?
2 Ninh yiem jauv-hlen hlang nyei dorngx, souv jienv jaapv-maaz jauv.
3 Ninh yiem bieqc zingh nyei laatc gaengh ga'hlen, yiem bieqc gaengh nyei dorngx heuc mbui nyei gorngv,
4 "Zuangx mienh aah! Yie heuc meih mbuo. Yie hungx jienv yietc zungv baamh mienh heuc.
5 Maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh aah! Meih mbuo oix zuqc hoqc guai. Mienh hngongx mienh aah! Meih mbuo nyei hnyouv oix zuqc mengh baeqc.
6 Muangx maah! Yie oix gorngv longx haic nyei waac. Haaix nyungc horpc nyei oix yiem yie nyei nzuih cuotv,
7 weic zuqc yie nyei nzuih oix gorngv zien leiz, yie nyei nzuih meix gamh nziev haic orqv nyei jauv.
8 Yie nyei nzuih gorngv nyei yietc zungv waac horpc nyei, maiv maaih yietc deix ngau fai njuotv.
9 Weic haih bieqc hnyouv nyei mienh, naaiv deix yietc zungv waac se zaqc nyei. Weic duqv wuonh zaang nyei mienh, naaiv deix waac se horpc nyei.
10 Ginv longc yie njaaux nyei waac maiv zeiz nyaanh, ginv wuonh zaang maiv zeiz zien jiem,
11 weic zuqc cong-mengh se gauh longx jiex la'bieiv-jaaix, dongh meih oix nyei yietc zungv ga'naaiv maiv haih beiv duqv cong-mengh.
12 "Yie se cong-mengh. Yie bun mienh haih hnamv duqv tong, maaih wuonh zaang yaac guai.
13 Taaih ZIOUV nyei jauv se nzorng orqv nyei sic. Yie nzorng ceng-hlo, zoux maux nyei sic, zoux orqv nyei jauv caux gorngv-baeqc nduov mienh nyei waac.
14 Yie haih tengx daav za'eix, maaih cong-mengh longx. Yie haih mengh baeqc yaac maaih qaqv.
15 Hungh diex bangc yie gunv. Zoux hlo nyei mienh bangc yie liepc baengh fim nyei leiz.
16 Mouz dauh bieiv zeiv caux zoux hlo nyei mienh bangc yie gunv lungh ndiev.
17 Hnamv yie wuov deix, yie yaac hnamv ninh mbuo, jienh lorz yie wuov deix yaac lorz duqv buatc.
18 Zinh zoih caux njang-laangc yiem yie, yaac maaih yiem duqv wuonv nyei fuqv-loqc caux gong-fim.
19 Meih yiem yie duqv daaih nyei se gauh longx jiex jiem, zungv gauh longx jiex zien haic nyei jiem, yie cuotv nyei yaac gauh longx jiex zien nyaanh.
20 Yie yangh zoux horpc nyei jauv, gan baengh fim nyei jauv-louc.
21 Yie bun hnamv yie wuov deix nzipc zinh zoih bun ninh siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx buangv nzengc.
22 "ZIOUV jiez gorn zoux ninh nyei gong wuov zanc, ninh zeix yie ndaangc jiex, se ninh loz-hnoi zoux daaih nyei daauh nyungc gong.
23 Yiem loz-hnoi dongh cor wuov, maiv gaengh maaih baamh gen wuov zanc ninh liepc yie jiez daaih.
24 Maiv gaengh maaih koiv, maiv gaengh maaih wuom camv nyei wuom-zingv yie cuotv seix daaih aqv.
25 Domh mbong maiv gaengh duqv yiem dingc, fiuv-mbong yaac maiv gaengh maaih, yie zungv cuotv seix.
26 Yie cuotv seix ndaangc Tin-Hungh zeix ndau caux lingh deic. Lungh ndiev diqv dien nyei nie-mbung yaac maiv gaengh maaih.
27 Ninh liepc lungh yaac guetv huing gormx koiv-minc nyei lungh gorn wuov zanc, yie yiem naaic.
28 Ninh bun lungh gu'nguaaic yiem duqv wuonv, yaac liepc ndau-ndiev nyei wuom-zingv wuov zanc,
29 ninh dingc koiv nyei gapv-jaaix weic bun wuom maiv jiex ndaangc ninh hatc nyei waac, ninh yaac liepc dingc ndau nyei gorn-ndoqv,
30 wuov zanc yie yiem ninh nyei ga'hlen hnangv dauh zaangc mienh. Ninh hnoi-hnoi weic yie a'hneiv, yie yaac zanc-zanc yiem ninh nyei nza'hmien njien-youh haic.
31 Yie a'hneiv ninh nyei baamh gen, yaac a'hneiv haic baamh mienh.
32 "Yie nyei dorn aac, ih zanc muangx yie maah! Ei jienv yie nyei jauv zoux wuov deix maaih orn-lorqc.
33 Oix zuqc muangx yie njaaux nyei waac ziouc duqv cong-mengh, maiv dungx bungx lorx.
34 Muangx yie nyei waac wuov dauh maaih orn-lorqc, ninh hnoi-hnoi yiem yie nyei gaengh ndaangc mangc, yiem yie nyei gaengh ga'hlen zuov.
35 Haaix dauh lorz buatc yie ziouc duqv maengc ziangh. ZIOUV yaac horpc hnyouv ninh.
36 Mv baac haaix dauh lorz maiv buatc yie, ziouc hoic zuqc ganh. Nzorng yie wuov deix yietc zungv a'hneiv zuqc daic nyei jauv."

Cong-Mengh Waac 10


Baaux: Zeuz, Fuqc Zanx







Download

Cong-Mengh Waac 10
1
Naaiv se Saa^lo^morn nyei cong-mengh waac. Cong-mengh nyei dorn bun die duqv njien-youh, mv baac hngongx nyei dorn hoic
maa nzauh.
2 Zoux maiv zingx duqv daaih nyei zinh zoih maiv lamh longc, mv baac zoux duqv horpc nyei sic haih njoux mienh maiv zuqc daic.
3 ZIOUV maiv bun kuv mienh ngorc, mv baac ninh dangv jienv maiv bun orqv mienh duqv ninh mbuo cei nyei.
4 Buoz lueic bun mienh zuqc jomc, mv baac buoz jienh bun mienh butv zoih.
5 Guai nyei dorn taux nqaai gorng siou cun-gaeng, mv baac gaatv nyei ziangh hoc bueix m'njormh nyei dorn se zuqc nyaiv nyei dorn.
6 Kuv mienh duqv fuqv-loqc, mv baac orqv mienh nyei nzuih bingx jienv oix zoux doqc nyei sic.
7 Jangx kuv mienh haiz hnangv duqv fuqv, mv baac orqv mienh nyei mbuox mienh la'kuqv, hnangv benx ga'naaiv-huv nor.
8 Hnyouv cong-mengh nyei mienh oix ei jienv leiz-latc, mv baac la'guaih gorngv hngongx nyei jauv wuov deix, oix zuqc baaic.
9 Yangh ziepc zuoqv nyei jauv wuov deix duqv baengh orn nyei yangh, gan ngau njuotv nyei jauv wuov deix ziouc biux mengh cuotv daaih aqv.
10 Mienh nyapc m'zing zoux cuotv sic, mv baac bungx laangc nyei kuinx mienh wuov deix, liepc baengh orn.
11 Kuv mienh nyei nzuih benx ziangh maengc nyei wuom-zingv, mv baac orqv mienh nyei nzuih bingx oix zoux doqc nyei sic.
12 Nzorng nyei jauv coqv cuotv nzaeng jaax nyei sic, mv baac se gorngv hnamv mienh ziouc guangc yietc zungv zoux dorngc nyei sic.
13 Mengh baeqc nyei mienh nyei nzuih maaih wuonh zaang, mv baac maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh puix duqv biaav mborqv
diqc daanz.
CMW10v1-6c

CMW10v7-13c