Site logo

Cong-Mengh Waac 10


Baaux: Zeuz, Fuqc ZanxDownload

Cong-Mengh Waac 10
1
Naaiv se Saa^lo^morn nyei cong-mengh waac. Cong-mengh nyei dorn bun die duqv njien-youh, mv baac hngongx nyei dorn hoic
maa nzauh.
2 Zoux maiv zingx duqv daaih nyei zinh zoih maiv lamh longc, mv baac zoux duqv horpc nyei sic haih njoux mienh maiv zuqc daic.
3 ZIOUV maiv bun kuv mienh ngorc, mv baac ninh dangv jienv maiv bun orqv mienh duqv ninh mbuo cei nyei.
4 Buoz lueic bun mienh zuqc jomc, mv baac buoz jienh bun mienh butv zoih.
5 Guai nyei dorn taux nqaai gorng siou cun-gaeng, mv baac gaatv nyei ziangh hoc bueix m'njormh nyei dorn se zuqc nyaiv nyei dorn.
6 Kuv mienh duqv fuqv-loqc, mv baac orqv mienh nyei nzuih bingx jienv oix zoux doqc nyei sic.
7 Jangx kuv mienh haiz hnangv duqv fuqv, mv baac orqv mienh nyei mbuox mienh la'kuqv, hnangv benx ga'naaiv-huv nor.
8 Hnyouv cong-mengh nyei mienh oix ei jienv leiz-latc, mv baac la'guaih gorngv hngongx nyei jauv wuov deix, oix zuqc baaic.
9 Yangh ziepc zuoqv nyei jauv wuov deix duqv baengh orn nyei yangh, gan ngau njuotv nyei jauv wuov deix ziouc biux mengh cuotv daaih aqv.
10 Mienh nyapc m'zing zoux cuotv sic, mv baac bungx laangc nyei kuinx mienh wuov deix, liepc baengh orn.
11 Kuv mienh nyei nzuih benx ziangh maengc nyei wuom-zingv, mv baac orqv mienh nyei nzuih bingx oix zoux doqc nyei sic.
12 Nzorng nyei jauv coqv cuotv nzaeng jaax nyei sic, mv baac se gorngv hnamv mienh ziouc guangc yietc zungv zoux dorngc nyei sic.
13 Mengh baeqc nyei mienh nyei nzuih maaih wuonh zaang, mv baac maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh puix duqv biaav mborqv
diqc daanz.
CMW10v1-6c

CMW10v7-13c