Site logo

Cong-Mengh Waac 1:7,9,20,26

Baaux: Zeuz, Muangz Buv


Download

Cong-Mengh Waac 1:7,9,20,26
7 Wuonh zaang nyei gorn se oix zuqc taaih ZIOUV. Mienh hngongx mienh mangc piex cong-mengh caux njaaux nyei waac.

9 weic zuqc naaiv deix i nyungc benx nzueic haic nyei ningv ndongx jienv meih nyei m'nqorngv,
yaac hnangv diuh jiem-limc dangh jienv meih nyei jaang nor.

20 Cong-mengh se hnangv dauh m'sieqv dorn yiem jaai-horngc heuc, yiem domh zuangx zaamc ninh heuc qiex hlo nyei.

26 Meih mbuo zuqc zeqc naanc yie ziouc jatv. Meih mbuo zuqc domh heiv sic haeqv meih mbuo, yie yaac huotv meih mbuo.