Site logo
A'hneiv zipv meih bieqc Iu-Mienh Dienx Taaih nyei Website

Iu-Mienh Dienx Taaih jiex gorn bungx waac cuotv yiem 1995 wuov hnyangx.
Iu-Mienh Dienx Taaih nyei gong, se weic zunh kuv fienx mingh taux norm norm dorngx dongh maaih Iu-mienh.
Iu-Mienh Dienx Taaih se benx yietc zungv Iu-mienh nyei gong juangc jienv zoux, weic bun Ziouv nyei mbuox duqv zipv njang-laangc yiem Iu-mienh mbu’ndongx.


Programmes (dienx taaih)


rd1
Dienx Taaih gong-kor

Siang!
- 04 NT Jiu-Tong Doic
- 03 LW


Liepc Wuonv Nyei Gorn-Ndoqv, Njaaux Fu'jueiv,
Zunh Doz
, Mienh Nzung, Jiu Tong Doic